SLÁMA, E. Kvalita a konkurenceschopnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Alois

Student si vybral jako téma své bakalářské práce vztah kvality a konkurenceschopnosti. Prostudoval doporučenou literaturu a další prameny podle vlastního výběru. Pravidelně využíval možnosti konsultací, při nich projevoval velké zaujetí jak samotným tématem, tak i širšími souvislostmi kvality. Plánoval dokonce vlastní projekt, na kterém chtěl poznatky ze studia k tématu bakalářské práce dokázat. Od tohoto záměru sice musel upustit, ale i tak byla jeho snaha během celé doby nezanedbatelná. Způsob pojednání prozrazuje, že se v oboru řízení kvality ještě plně neorientuje, ale to je pochopitelné, zatím neprošel soustavným kursem. O to více oceňuji jeho přístup k připomínkám a argumentům v diskusích – bylo zřejmé, že se o tento obor silně zajímá. Prokázal dostatečně schopnost analyzovat složité problémy a přicházet s návrhy na jejich řešení. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky: 1. Jsou podle Vás principiální rozdíly mezi koncepty TQM, ISO 9000 a např. KAIZEN? 2. Jak byste vysvětlil tvrzení, že systémový přístup činí kvalitu méně závislou na kontrole.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Opočenská, Hana

Pan Sláma se v bakalářské práci zaměřil na vztah kvality a konkurenceschopnosti. V práci jsou rozebrány dva způsoby řízení kvality – dle norem řady ISO 9000 a dle přístupu TQM. Dále jsou v práci uvedeny metody určené ke zlepšování kvality a základní nástroje řízení kvality. Z předkládané práce je patrné, že student se o danou problematiku zajímal, snažil se vyvozovat vlastní závěry a myšlenky, ovšem ne vždy zcela adekvátní dané problematice. Po formální stránce je hodnocená práce zpracována na požadované úrovni, v práci se vyskytuje přiměřené množství gramatických a formulačních chyb (OHAS místo OHSAS), nejsou dodržována pravidla pro používání interpunkčních znamének ve větách s dvojtečkou. Práce by dále mohla být rozšířena o seznam zkratek a symbolů. Práci pana Slámy hodnotím i s ohledem na fakt, že si musel všechny skutečnosti sám nastudovat z doporučené literatury, neboť do současné doby neabsolvoval žádný předmět z této oblasti. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. Na základě dílčích hodnocení a výše uvedeného ji hodnotím známkou: velmi dobře/ B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92647