VANČUROVÁ, M. Studium sedimentace MR kapalin pro kosmické aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Roupec, Jakub

Studentka pracovala na BP již od konce října. Celá práce je na velmi vysoké úrovni. Rešeršní část obsahuje nejmodernější trendy ve výzkumu stability MR kapalin. Zároveň studentka velmi dobře analyzuje skutečný přínos jednotlivých přístupů k omezení sedimentace. Vlastní práci studentka vypracovala samostatně jen s minimálními zásahy vedoucího. Přestože použitá funkce ze začátku nedávala příliš nadějné výsledky, studentce se podařilo systematickým přístupem a mravenční prací odladit metodiku pro nalezení nejvhodnějších parametrů. Finální výstup ze skriptu se liší od ručního měření o 1,5 %. Taková chyba je zanedbatelná. Z výsledných obrázků je zřejmé, že skript nedetekuje úplně všechny okem rozpoznatelné částice a občas zobrazí i falešnou kružnici, nicméně velikost detekovaných kružnic věrně popisuje skutečné rozložení částic. Práce je velkým přínosem pro určení rozložení velikostí částic v MR kapalině. Pouze jediná věc, co mně u studentky mrzí, je, že nepokračuje ve studiu na ÚK.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Strecker, Zbyněk

Práce si stanovila jako cíl zkoumat vliv velikosti MR částic na sedimentaci MR kapaliny. V poměrně podrobné rešerši jsou zmíněny následující zásadní vlivy na rychlost sedimentace MR kapaliny: - velikost MR částic - poměr různých velikostí částic v daném vzorku - povrchová úprava částic - aditiva Hlavní část samotného řešení tvoří skript na vyhodnocení průměrné velikosti částic v komerčních MR kapalinách od různých výrobců. Tento skript je v práci dostatečně podrobně popsán a výsledky získané pomocí skriptu jsou verifikovány měřením. Značné výhrady mám ale k metodice a závěrům z měření. Jako problematické vidím, že se zkoumá sedimentace kapaliny v závislosti na jednom parametru (průměrná velikost částic), ale ostatní vlivy, které mají dle rešerše také zásadní vliv na sedimentaci, nejsou zohledněny. Dá se ale předpokládat, že různí výrobci nepoužívají stejná aditiva, stejnou povrchovou úpravu částic, stejnou nosnou kapalinu atd.. Z měření vyplývá, že každý výrobce také používá různé rozložení velikosti částic. Ačkoliv skript pro vyhodnocení velikosti částic dělí částice podle velikosti do několika skupin, výsledky nejsou analyzovány. Myslím si, že tento vliv měl být zahrnut do vyhodnocení a u každého vzorku měl být uveden i histogram. Kapaliny od HaoHua měly být z testu vyřazeny, protože kromě kulových částic obsahují trubičky, které dle rešerše zlepšují sedimentaci. V celé práci jsem nenašel jasné zhodnocení jestli měření potvrdilo či vyvrátilo závislost rychlosti sedimentace na velikosti částic. I přes výše uvedené výtky práci vnímám jako zdařilou, protože rozsahem zadání je tato práce adekvátní spíše diplomové práci. Některé dílčí části (rešerše) jsou velmi kvalitně zpracovány a dle mého názoru by samy o sobě splnily nároky požadované na BP.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92254