ROSECKÝ, M. Návrh dvouosého kyvného vřeteníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kočiš, Petr

Bakalářská práce Michala Roseckého obsahuje dvě části, rešeršní a praktickou. Rešeršní část je zpracována velmi přehledně a kvalitně, jediným nedostatkem je opomenutí uvádět odkazy na zdroje u každého obrázku a parametrů (v seznamu zdrojů jsou citace uvedeny). Praktická část vysoce přesahuje požadavky kladené na bakalářské práce. Jedná se o zpracování zcela nové originální koncepce zařízení, které pro svou funkci nese název Kyvný vřeteník. Kromě podrobného popisu částí vřeteníku včetně elektronických prvků je uvedeno i posouzení nového návrhu z hlediska tuhosti, spolehlivosti, životnosti a dalších atributů. Jedinečnost bakalářské práce je navíc doložena posudky vedoucích konstrukce výrobních firem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lán, Radek

Práci pojednávající o návrhu kyvného vřeteníku vyniká vysokým vlastním přínosem, kdy samotné konstrukční řešení je nevšední a velice zajímavé. Celkově lze vyzdvihnout snahu o originální pohled na problematiku, inovativnost a aktivní snahu autora o zpětnou vazbu odborníků z daného oboru. Kladně lze hodnotit i záměr na výrobu ukázkového modelu. Práci bohužel provází nesystematický přístup, který ústí například v to, že práce obsahuje výrobní dokumentaci, přičemž není znám výkon motoru a nejsou provedeny alespoň elementární návrhové výpočty či vybrány konkrétní komponenty jako jsou hlavní pohon, servopohony pro polohování, snímače atd. Kvalitu textové části práce snižují detaily jako je enormní míra překlepů, lidových a vágních výrazů či nepřesných tvrzení. Také po konstrukční stránce by bylo vhodné provést některé úpravy (chlazení, uložení vřetena a motoru, pevnostní a rozměrová optimalizace kyvného vřeteníku). Osobně doufám, že bude na téma navázáno v diplomové práci, kdy bude nápad dále rozvíjen také po stránce praktických technických detailů, protože mohu-li citovat autora: „vymyslet něco nového není záruka úspěchu, ale je to řekl bych polovina“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92362