STEJSKAL, M. Metody primárního ovlivňování struktury ocelí a ocelových ingotů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Blažík, Petr

I přes nedostatek české literatury popisující některé metody primárního ovlivňování struktury ocelí autor zpracoval 50 stránkovou rešerši, ve které čerpal z velkého množství cizojazyčné literatury. V první části se práce zabývá zákonitostmi krystalizace oceli, ve druhé části práce uvádí přehled metod užívaných k ovlivnění struktury odlitků během doby tuhnutí. Práce je také obohacena o některé speciální metody týkajících se primárního ovlivňování struktury některých neželezných slitin. Z časových důvodů nebyla provedena experimentální část. Student na práci pracoval převážně samostatně. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Záděra, Antonín

Cílem bakalářské práce bylo provést rešerši na téma metod primárního ovlivňování struktury ocelí a ocelových ingotů. Nejprve byla popsána teorie krystalizace kovů z pohledu nukleace a růstu tuhé fáze a dále tvorby struktury oceli. Dále byly popsány pochody spojené s tuhnutím odlitků a fázové přeměny, ke kterým dochází v průběhu transformace nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. V závěrečné fázi práce byly popsány metody ovlivňování struktury jak materiálů na bázi železa, tak i neželezných kovů a slitin. Práce je napsána srozumitelným a přehledným způsobem a i přes některé gramatické chyby a překlepy je na dobré jazykové úrovni. Autor práce sice při psaní práce čerpal z 38 literárních údajů, přesto lze vytknout u některých kapitol práce použití spíše starších nepůvodních prací, které v řadě ohledů nejsou v souladu s posledními publikovanými poznatky. Autor práce dále uvádí některé metody ovlivňování krystalizace bez uvedení informace, že nejsou provozně aplikovatelné při výrobě oceli a ocelových ingotů. I přes některé formální a technické nedostatky vyhovuje práce požadavkům kladeným na tento druh odborné práce a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 92363