HALAMA, J. Rozbor kinematiky a dynamiky kolenního kloubu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Urban, Filip

Bakalářská práce shrnuje současný stav poznání v oblasti kinematiky a dynamiky kolenního kloubu při různých režimech zatěžování. V úvahu je brán případ zdravého kolene i kolene s kyčelní endoprotézou. Oceňuji studentovu samostatnost a to především při práci s odbornou literaturou, kde se dokázal velmi rychle zorientovat v dané problematice a vhodně interpretovat vybrané výsledky. Student se nad rámec zadání zaměřil na změny v kinematice a dynamice kloubu při rané a pokročilé osteoartróze a dále na asymetrii zatížení končetin. V textu je použito někdy až příliš mnoho odborných výrazů a některé pasáže by mohly být popsány více jednoduše a srozumitelně. Zadání práce bylo splněno nad rámec rozsahu. S prací studenta jsem byl spokojen.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dočkal, Kryštof

Cílem práce bylo popsat současný stav poznání kinematiky a dynamiky zdravých koleních kloubů a koleních endoprotéz při běžných denních aktivitách na základě odborné literatury. První část je věnována popisu anatomických rovin a cyklu kroku. Následuje hlavní část práce rozdělena na popis koleních kloubů zdravých jedinců a jedinců s degenerativními změnami a endoprotézou při běžných denních aktivitách. Práce je logicky uspořádána, v některých částech zbytečně detailně členěna. Odkazy na citace jsou často nevhodně kladeny až na konec odstavců. V textu se objevuje kombinace odborných termínů z různých oborů a velké množství zkratek, které činí text obtížně čitelný. Grafická i stylistická úpava je na dobré úrovni. I přes uvedené výhrady byly cíle práce splněny a proto ji doporučuji k obhajobě se známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 93099