SKOPAL, V. Konstrukce kabelového koše [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Galas, Radovan

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout kabelový koš pro složení kabelového pásu. Student po celou dobu řešení bakalářské práce spolupracoval s firmou, která se výrobou kabelových košů zabývá. V současném stavu poznání jsou tak zejména uvedeny předešlé varianty kabelových košů a jsou zde popsány jejich nedostatky. Při vlastním návrhu se snažil student navrhnout řešení, které by umožňovalo zvýšit efektivitu přepravy při zachování stávající ceny. Vybraná konstrukční varianta splňuje tyto požadavky a výkresová dokumentace je na dobré úrovni. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Skřivánková, Vendula

Předložená práce se zabývá návrhem nového konstrukčního řešení divadelního kabelového koše s cílem snížit výrobní náklady a usnadnit přepravu kabelových košů na stavbu. První část práce je věnována přehledu současného stavu dané problematiky. Je zde věnována pozornost pouze řešení od jedné firmy, ale chybí zde srovnání s řešením dané konstrukce od jiných výrobců podobné techniky. V práci je použito pouze 13 zdrojů literatury, z nichž u pouze v jednom případě jedná o odbornou literaturu. Další část práce se zabývá návrhem jednotlivých koncepčních řešení. Student zde srovnává tři varianty řešení. První varianta uvažuje s konstrukcí z hliníkových profilů, další dvě uvažují s konstrukční ocelí. Není počítáno s variantou, která by kombinovala oba materiály. Jako nejlepší byla vybrána varianta B – ocelová konstrukce, která je složena pomocí systému západek a čepů. Varianta s hliníkovými profily byla zavržena z důvodu vysoké ceny za 1 kg materiálu, avšak není zde uvedena alespoň přibližná hmotnost dané konstrukce, která by určitě byla nižší, než v případě oceli. Dané konstrukční řešení je vyřešeno dostatečně detailně včetně potřebných výpočtů a montážního postupu. Výkresová dokumentace je zpracována velmi dobře. Výsledné řešení splňuje dané cíle práce, zefektivňuje přepravu a snižuje celkové výrobní náklady.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 93253