TRUKSA, O. 3D tisk dvoustupňové převodové skříně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Autor předložil detailně zpracované téma. Zvláště části obsahující výpočty ozubení a 3D tisk jsou doloženy formou rozsáhlých kapitol. Za zmínku stojí i kompletace hotového prototypu převodovky, kdy pro zaručení správné funkce byla použita jednak standardní ložiska, která nejsou předmětem tohoto tématu, a jednak experimentálně doladěné rozměry a vůle jednotlivých montážních elementů. Tyto činnosti autor doložil oprávněnými úvahami, vycházejícími z principu použitých procesů. Ve zhodnocení naznačil možnosti a upozornil na fakta, která je dle jeho zkušeností potřeba respektovat, aby se nevyskytovaly komplikace v jednotlivých fázích tvorby finálního produktu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sedlák, Josef

Posuzovaná bakalářská práce je zpracována v souladu se zadáním na velmi dobré úrovni. Jedná se o práci řešící návrh, rozbor a problematiku výroby prototypového modelu dvoustupňové převodové skříně, která bude regulovat otáčky elektromotoru (převod do pomala). Teoretická část práce je zaměřena na převody a druhy převodovek (jednotlivá kritéria), včetně jejich využití v praxi. Součástí teorie je rovněž charakteristika jednotlivých aditivních technologií Rapid Prototyping spojená s rozborem aplikované aditivní metody Fused Deposition Modeling, která byla použita pro výrobu modelu dvoustupňové převodové skříně. Praktická část práce se zabývá tvorbou 3D modelu dvoustupňové převodové skříně (počítačové modelování v parametrickém CAD programu Autodesk Inventor, kontrola výstupních dat) a jeho výrobou pomocí 3D tiskárny uPrint. Poslední část práce je věnována povrchové úpravě dílů a celkovému sestavení modelu dvoustupňové převodové skříně. Práce je ukončena zhodnocením výroby modelu dvoustupňové převodové skříně s následnou diskusí, která popisuje problematické kroky, ke kterým docházelo v jednotlivých etapách výroby, včetně vyčíslení spotřebovaného materiálu a času při 3D tisku. Je zřejmé, že student věnoval zpracování bakalářské práce potřebnou pozornost. Po grafické stránce je práce rovněž zpracována na velmi dobré úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci student čerpal z literárních, převážně však z elektronických zdrojů, o které se také opírá. V práci se vyskytují formální náležitosti a drobné překlepy. Při řešení bakalářské práce postupoval student správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků a tabulky. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že student zadání splnil, a proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92787