KMENTA, O. Inteligentní zelené budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Štětina, Josef

Obsahem práce je Inteligentní zelené budovy. Text má 53 stran textu. Grafická úprava splňuje požadavky na technický text. Práce obsahuje všechny povinné části. Student přistupoval k řešení práce iniciativně a práci konzultoval. Jedná se u čistě rešeršní práci zaměřenou na velmi aktuální problematiku. Student se nad rámec zadání věnoval přehledu energetické náročnosti komerčních budov. Bohužel plně nevyužil dostupné informace ani se nepokusil získat informace přímo od uživatelů existujících budov. Student prokázal schopnost samostatné práce, splnil body zadání, práce obsahuje všechny náležitosti, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Klimeš, Lubomír

Tématem bakalářské práce Ondřeje Kmenty jsou inteligentní zelené budovy. Práce obsahuje 53 stran a je členěna do 8 kapitol včetně úvodu a závěru. Jednotlivé kapitoly práce jsou věnovány dílčím cílům, které jsou specifikovány v zadání. Kapitoly na sebe logicky navazují, práce je čtivá a text obsahuje pouze malé množství překlepů, pravopisných chyb nebo neobratných formulací. Autor práce použil ve své práci 66 zdrojů informací, ze kterých je ale drtivá většina internetových. Citace nejsou formátovány přesně podle normy ISO 690. Odkazy na zdroje v textu práce jsou umístěny na konci odstavce za tečkou poslední věty. Zejména v případě uvedení více zdrojů je tedy pro čtenáře obtížné identifikovat, ke které informaci se odkaz vztahuje. Největší nedostatek práce shledávám v jejím ryze rešeršním pojetím. Práce je totiž tvořena výhradně informacemi shromážděnými z jiných zdrojů, vlastní přínos autora je prakticky nulový. Autor přitom mohl navštívit a shromáždit informace z některé inteligentní zelené budovy, tyto informace vyhodnotit, doporučit opatření, přidat vlastní názor či komentář apod. Rovněz trendy v technologiích zelených inteligentních budov (kapitola 6) by mohly být zpracovány více do detailu; text se omezuje pouze na jeden systém aktivního chladicího trámu Solus a dva typy osvětlení. Dále bych v práci ocenil výpočetní vztahy či rovnice, pomocí kterých by bylo možné jednotlivé technologie detailněji kvantifikovat. Práce obsahuje všechny předepsané náležitosti na ni kladené, cíle bakalářské práce byly v splněny. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením dobře/C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 92801