ZEMČÍK, M. Úprava hran výřezů z laserových strojů ve firmě European Data Project s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Autor se zabývá řešením problematiky, která nežádoucím způsobem ovlivňuje pracnost konkrétních výrobků, tj. odstraňování ostřin na hranách. Tím, že jde o specifické firemní prostředí s typickou produkcí součástí z plechových polotovarů převážně nekonvenčními technologiemi, je autorovo řešení nanejvýš zajímavé a částečně přínosné pro firmu, i když z obecnějšího pohledu nejde o zásadní věc. Možnost experimentování je doložena získanými výsledky. Ty jsou skutečně reálné a v bakalářské práci jsou doplněny nezbytným komentářem včetně stručného vyhodnocení. Navíc mimo hlavní pole zájmu jsou přiblíženy i procesy povrchových úprav součástí, tj. popisování, gravírování, vytvrzování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Osička, Karel

Předložená bakalářská práce je podrobnou rešerší technologie výroby skříňovitých součástek hracích automatů, kde je úspěšně využíváno řezání laserem. Podrobný rozbor této výroby je zpracován dobře. V další části práce je popsán problém vzniku otřepů a stávající možnosti jejich odstranění. V následné experimentální části je proveden pokus s úpravou nastavení jednotlivých parametrů řezání, kde mírného zlepšení se dosáhlo úpravou parametru Focus Line, nicméně z praktického hlediska nemá valný význam. Autor prokázal znalost nekonveční technologie obrábění laserem a vyhodnotil problematiku otřepů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 92767