VENGLÁŘ, V. Detekce změn prostředí zpracováním obrazu z kamery mobilního robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Krejsa, Jiří

Pan Venglář se ve své práci zabývá detekcí nežádoucích objektů pomocí zpracování obrazu získaného z kamery mobilního robotu. Na práci oceňuji funkční netriviální registraci obrazu, postrádám větší množství testovaných obrazů. Pan Venglář pracoval samostatně, iniciativně, výsledné hodnocení navrhuji velmi dobře / B

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Růžička, Michal

Bakalářská práce si klade za cíl návrh metody pro detekci změn v obrazových datech pořízených kamerou, která je součástí mobilního robotu. Práce obsahuje malé množství překlepů, které byly způsobeny nepozorností autora. Autor nevhodně pracuje s citacemi, které nejsou v souladu s danými konvencemi. V určitých částech práce citace dokonce chybí. Text práce neobsahuje odkazy na rovnice. Celá práce působí neodborným dojmem. Autor se vyjadřuje v první osobě. Jedná se o technickou práci, a proto by měl autor použít trpný rod. V práci byly využity nevhodné výrazy a termíny. Práce je nevhodně rozvržena v rámci kapitol a jejich názvů. Navrhovaná metoda není vhodná pro využití v reálném prostředí, které je ovlivněno vnějšími vlivy, jako může být dynamické nasvícení scény. Autor na tuto problematiku v práci upozorňuje. Autor se seznámil s OpenCV, navrhnul a prakticky realizoval řešení detekce změn v prostředí pro účely mobilního robotu. Výstup této práce je software napsaný v jazyce C++, který je schopen řešit zadanou úlohu. V tomto směru je práce na vysoké úrovni. Autor splnil všechny cíle práce. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 92374