HLAVÁČ, M. Návrh řízení závodního vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Ramík, Pavel

Student Martin Hlaváč pracoval na své bakalářské práci dlouhodobě a cílevědomě. Využíval konzultací s ostatními členy studentského týmu i u vedoucího práce, při řešení spolupracoval s dalšími pracovišti FSI VUT např. v oblasti virtuální reality. Prokázal zároveň velmi dobrou schopnost samostatné práce. Práci je možno považovat na úrovni bakalářské práce za nadprůměrnou. Výsledky byly úspěšně dovedeny do praktické realizace, postavená formule je v současné době ve stádiu testování a je připravována na mezinárodní soutěže Formule Student. Student rozvinul při řešení práce některé přístupy, např. právě řešení ergonomie řidiče na virtuální realitě. Cíle práce byly studentem splněny nad rozsah daný zadáním, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Porteš, Petr

Bakalářská práce Martina Hlaváče přináší krok vpřed v evoluci konstrukce řízení vozidla Formule Student. Návrh zahrnující řešení ergonomie kokpitu, použití vyrobeného hřebene řízení mRack s tvarovaným ozubením a speciálním povlakem představující snížení hmotnosti tělesa řízení o 1,968 kg i snížení hmotnosti úpravou nové rychlospojky volantu s vodivým 12-ti pinovým konektorem přináší další krok vedoucí ke zlepšení chování navrhovaného řízení. Použité analytické výpočtové postupy i numerické MKP simulace spolu se zohledněním předešlých praktických zkušeností dostávají výslednou konstrukci do pokročilého stádia optimalizace a nad úroveň, kterou by bylo možno běžně očekávat od bakalářské práce. To dále umocňuje skutečnost, že navržená konstrukce byla v průběhu bakalářské práce vyrobena a odzkoušena. Práce je logicky uspořádaná, po formální stránce je zpracována taktéž na velmi dobré úrovni. Výsledky práce byly splněny nad požadavky zadání, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92306