HOLUB, M. Kavitace v mikrofluidice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Rudolf, Pavel

Student Martin Holub se ve své práci zabývá poměrně novým tématem – kavitací v oblasti mikrofluidiky. Po velmi zdařilé a vyčerpávající rešerši se věnuje CFD modelování dvou případů. Zdůrazňuji, že výpočty nejsou jen vyhodnoceny a prezentovány, ale student se snaží i o interpretaci a diskuzi výsledků. Je zajímavé, že spektrální analýza proudění pro různá kavitační čísla vychází přesně naopak než u kavitace ve větších měřítcích. Tyto překvapivé výsledky ještě budou muset být ověřeny dalšími výpočty na jemnější výpočetní síti. V poslední části BP je prezentován návrh experimentu pro ověření výpočtových simulací. Práce je svým rozsahem i obsahem nadstandardní, na úrovni práce diplomové. Navíc v dané problematice se v českém prostředí jedná o práci pilotní, která bude sloužit jako podklad pro další výzkum kavitujícího proudění v mikrofluidice. Práce je psána velmi dobrou technickou angličtinou a je pěkná a přehledná i po stránce grafické. Jsem velmi rád, že byla tak kvalitní práce na našem odboru zpracována, hodnotím ji stupněm „A“ a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kozák, Jiří

Autor se v předložené bakalářské práci zabývá problematikou kavitace v mikrofluidice, tedy problematikou zajímavou a značně perspektivní. Teoretická část bakalářské práce shrnuje současný stav poznání kavitace, jejího matematického popisu a modelování. Autor čerpal ze značného množství zdrojů. Ve druhé části autor provádí CFD výpočty. K získaným výsledkům autor přistupuje kriticky, dokáže je interpretovat a v případě nesrovnalostí navrhnout potenciální řešení problému. V tomto bodě bych měl jedinou výhradu. Autor získané výsledky často normuje, což samo o sobě není špatně. Problém vidím v tom, že maximální a minimální hodnoty veličin používané při normování nejsou uvedeny v popisech grafů. Matoucím dojmem pak působí zejména graf 8.5 na straně 37. Autor v textu uvádí, že v jisté části průtočného průřezu dochází ke vzniku zpětného proudění. Díky normování není tento fakt zcela zřejmý. V poslední části práce autor předkládá návrh experimentálního zařízení pro výzkum kavitujícího proudění ve velice malém měřítku. Poslední výtku bych měl k závěru. Autor v této kapitole pouze shrnuje obsah, nepředkládá ovšem vlastní závěry vyplývající z rešeršní a výpočtové části práce. Tyto informace jsou sice dohledatelné v jiných kapitolách, přesto mají své místo i v závěru. Lze konstatovat, že práce je zpracována na velmi vysoké úrovni, vychází z kvalitních zdrojů a může sloužit jako dobrý zdroj informací při výzkumu kavitace v mikrofluidice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92831