HORKÁ, D. Kvasinky v procesu výroby vína [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Vránová, Dana

Pozitivně hodnotím aktivní přístup studentky jak k rešeršní části, tak i praktické části bakalářské práce, se zájmem se zapojila do práce týmu na studii vlivu autochtonních kvasinek na kvalitu vína. V souladu s hodnocením dílčích kritérií jednak doporučuji práci k obhajobě a zároveň hodnotím výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vítová, Eva

Tato bakalářská práce se zabývá sledováním vlivu kvasinek na proces výroby vína a na jeho konečné vlastnosti. Teoretická část je vypracována velmi pěkně a čtivě, prakticky bez překlepů a formálních chyb. Vychází z celkem 38 poměrně kvalitních literárních zdrojů, českých i cizojazyčných odborných i populárně naučných knih a několika časopiseckých vědeckých publikací. K této části práce mám jen několik drobných připomínek: Číselné řazení citací musí být podle pořadí, jak se objevují v textu. V práci jsou používány jednotky neplatné podle SI … g/l, mg/l, M … V experimentální části byla provedena izolace a identifikace kvasinek ve vzorku moštu s využitím klasických kultivačních a molekulárně biologických metod. Dále bylo provedeno sledování chemických změn (pH a celková antioxidační aktivita) v kvasícím moštu pomocí spektrofotometrických metod. V experimentální části mi chybí kapitola statistické zpracování výsledků, kde je souhrnně popsáno, jakým způsobem jsou zpracovány a prezentovány výsledky. Spíš než datum odběru bych uváděla např. počet dní od zakvašení apod. To by bylo srozumitelnější. Získané výsledky jsou prezentovány formou tabulek a grafů, cením i snahu o stručnou diskusi. Celkově velmi pěkná a pečlivě zpracovaná práce, uvedené připomínky významně nesnižují její kvalitu. Po stránce obsahové i formální splňuje požadavky na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 88860