BABÍKOVÁ, B. Hodnocení vlastností vápenných malt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Opravil, Tomáš

Studentka Barbora Bábiková vypracovala svou bakalářskou práci na téma "Hodnocení vlastností vápenných malt". Práce měla za úkol sestavit soubor testů pro testování speciálních malt na bázi vápna a některých hydraulických pojiv jako je románský cement. V teoretická část poskytuje dostatečné množství informací potřebných pro řešení vytyčených cílů. Množství citovaných zdrojů je rovněž pro bakalářskou práci dostačující. V experimentální části jsou popsány využité techniky a metody. V kapitole výsledky a diskuse jsou interpretovány dosažená výsledky, komentáře k nim by bylo vhodné rozšířit, zpracování dosažených výsledků je na průměrné úrovni. Celkově práce splňuje požadavky na bakalářkou práci, práci hodnotím známkou B a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Celkový přístup k řešení úkolů B
Využívání konzultací při řešení práce B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace C
Využití poznatků z literatury C
Studium literatury a její zpracování B
Splnění požadavků zadání B
Kvalita zpracování výsledků B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Švec, Jiří

Studentka se v bakalářské práci zabývala hodnocením vlastností vápenných malt. Dle zadání má cílem práce být, jak vyhodnocení vlastností vybraných vápenných pojiv, tak především hodnocení vlastností vápenných matl a dokonce vytvoření metodiky nebo algoritmu pro hodnocení vápenných malt. Tyto cíle jsou možná příliš rozsáhlé pro bakalářskou práci. Nicméně studentka se zabývala spíše vlastnostmi samostatných pojiv, což je skutečně nejpodstatnější základ pro splnění daných cílů. V práci lze vidět i jakýsi prvotní zárodek algoritmu testů pro hodnocení vlastností vápenných malt. Teoretická část práce není příliš dobře logicky uspořádána ani členěna nicméně obsáhne celou šíři základních charakteristik potřebných pojivových systémů. Samotný text obsahuje kvalitní odkazy na odbornou literaturu , ale také příliš stručné, nepřehledné až zavádějící pasáže. Především v terminologii a definicích má teoretická část velké mezery. Termíny a slovní spojení umělý písek, poměr kameniva k pojivu a plnivu apod. mám problém pochopit? Popis procesu tuhnutí a tvrdnutí pojiv, který je vzhledem k tématu i provedeným experimentům stěžejní, není zpracován dostatečně přehledně, především pak hydratace cementů je poněkud nepřesvědčivě a nepřehledně zpracovaná. Vzhledem k cílům práce by se také studenta mohla alespoň v teoretické části zaobírat také praktickou aplikací hydraulických pojiv v hotových maltách a jejich kompozici a jisté charakterizaci dalších použitých elementů kromě pojiva. V experimentální části byly použité materiály pouze vyjmenovány a to ještě zcela nesourodě. Chybí podrobnější popis použitých látek z hlediska jak technického tak komerčního. Alespoň základní informace z technických listů komerčních produktů a vlastně jakákoliv charakteristika trasu. Jestliže je cílem hodnocení a porovnání, měla by vznikající metodika zahrnovat i tyto faktory charakterizace vzorků. Popis použitých metod je stručný a dostatečný. Pouze u instrumentálních metod chybí nastavení charakteristik a podmínek měření (především u kalorimetrie a elektronové mikroskopie) a v části to také výsledků a diskuze to není zcela doplněno. Zvolené metody však společně poskytují dobrý základ pro hodnocení vlastností vápenných malt. Výsledková část skýtá poměrně velké množství experimentů a výsledků, které zcela odpovídá rozsahu bakalářské práce. Výsledky by měly být lépe logicky uspořádané, aby jejich diskuze vzájemně lépe navazovala a doplňovala se. Samotné zpracování výsledků je pak velmi rozdílné kvality. Například vyhodnocení fázového složení je velmi neúpravně a nepřehledně zpracováno a krom absence názvů minerálů a fází zde chybí určení polymorfní modifikace dané krystalické fáze, např. především u dikalcium silikátu je toto stěžejní informace. Zpracování sloupcových grafů pevností by mohlo být zpracováno přehledněji a to hlavně u mrazuvzdornosti. V neposlední řadě pak studium morfologie použitých pojiv postrádá přehledné porovnání suroviny a hydratovaných produktů. Obecně však ve výsledkové části postrádám dostatečně podrobnou diskuzi výsledků. Už jen prosté porovnání jednotlivých materiálů není vždy dobře komentováno. Naopak v některých částech jsou diskutovány velmi detailní aspekty, které ne vždy souvisí s cílem práce. Vzhledem k použití komerčních pojiv postrádám také srovnání naměřených charakteristik s charakteristikami deklarovanými výrobcem. Závěr práce naopak stručně shrnuje dosažené výsledky, ale měl by se dle mého názoru více zabývat zhodnocením obecného výsledku a více se vyjadřovat k prvotní motivaci a cílům práce. Lehce postrádám alespoň náznak zhodnocení použité metodologie. Pozitivní v závěru je pak ještě diskuze k praktickým aplikacím jednotlivých pojiv. Celkově lze říci, že téma práce a především její cíle jsou jistě přínosné pro aplikační sféru hydraulických vápenných pojiv, která nejsou ze své podstaty (i z podstaty zmíněné aplikace pro restaurátorské a dekorační účely) tak dobře definovatelná a normovatelná pro praxi jako portlandský cement pro stavebnictví. Rozsah práce a množství výsledků odpovídá požadavkům bakalářské práce, i když splnění vytyčených cílů by vyžadovalo rozsáhlejší výzkum, je zde položen zajímavý základní kámen. Přes některé nedostatky doporučují práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C
Logické členění práce C
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse D
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem D
Závěry práce a jejich formulace D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 91520