HÁNA, T. Hodnocení elektrochemických charakteristik tvářené hořčíkové slitiny AZ31 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Drábiková, Juliána

Študent pristupoval k práci svedomito a splnil všetky ciele práce. Študent sa v teoretickej časti práce vecne držal zadanej témy a vychádzal z aktuálnej literatúry. Praktickú časť prevádzal samostatne a pri vyhodnocovaní získaných dát študent správne využil svoje znalosti z oblasti koróznej odolnosti horčíkových zliatin. Na základe poznatkov z literatúry a konzultácií dokázal získané výsledky praktickej časti logicky a zrozumiteľne oddiskutovať a vyvodiť tak správne závery. Študentovi je možné vytknúť občasné nedodržanie dohovorených termínov. Bakalársku prácu a celkový prístup študenta Tomáša Hány hodnotím známkou „A“ a doporučujem ju k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Závěry práce a jejich formulace B
Kvalita zpracování výsledků A
Studium literatury a její zpracování B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tkacz, Jakub

Bakalářská práce studenta Tomáše Hány hodnotí elektrochemické charakteristiky tvářené hořčíkové slitiny AZ31. Přes drobné nedostatky - typu občasné nepřesnosti ve formulacích, hodnota potenciálu hořčíku se liší o 0,01 V a str. 8 a str. 18, občasné vynechání trpného rodu apod. - je bakalářská práce napsaná logicky a přehledně. Práci hodnotím stupněm A a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91319