DOBIÁŠ, J. Vliv oxidu zinečnatého na cementové kompozity obsahující křemičitý úlet. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Šiler, Pavel

Student pracoval velmi svědomitě v laboratoři a i přes četné obtíže během řešení zadané práce získal velké množství výsledků. Takto získané výsledky mají publikační i praktický potenciál a navazují na předchozí práce vytvořené na FCH. Studentovi bohužel trvalo dlouhou dobu vyhodnocení a zpracování výsledků, což se projevilo na nesprávných formulacích a zpracování výsledků včetně závěru bakalářské práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury C
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace C
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Koutný, Ondřej

Student Jiří Dobiáš zpracoval bakalářskou práci na téma "Vliv oxidu zinečnatého na cementové kompozity obsahující křemičitý úlet". Téma je velmi aktuální, zejména v důsledku rozvoje používání tuhých alternativních paliv při výrobě portlandského cementu. Celkovou hodnotu práce však lehce snižují některé formální a faktické nepřesnosti. Jimi jsou především různé typografické chyby ve formátování a záměna pojmů vápno/portlandit/roztok hydroxidu vápenatého nebo oxid křemičitý/křemen. Práce obsahuje velké množství experimentálních výsledků. Interpretace některých z nich, jako například u rozlivové zkoušky, však není zcela správná. Jisté nepřesnosti lze nalézt i ve formulovaných závěrech. Nelze souhlasit s tvrzením, že mikrosilika zhoršuje mechanické vlastnosti cementové pasty, ačkoliv dle experimentálních výsledků by se tak mohlo zdát. Důvodem je však nízká zpracovatelnost pasty, v důsledku čehož bylo znesnadněno správné zaformování vzorků. Nehledě na výše zmíněné nedostatky práce dosahuje vysoké úrovně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Závěry práce a jejich formulace C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 91288