LAHVIČKA, J. Návrh monitorovacího systému FVE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Morávek, Jan

Student zpracoval bakalářskou práci zabývající se návrhem monitorovacího systému FVE. Cílem práce bylo provést rešerši měřených veličin, následně zvolit vhodné senzory k jejich měření, vytvořit dokumentaci pro realizaci měřícího systému a na závěr systém realizovat. Dle uvedených výsledků lze konstatovat, že práce splňuje všechny body zadání. Student k řešení přistupoval aktivně a komplexně. Navrhl schéma zapojení, zvolil jednotlivé komponenty a následně provedl pokládku kabelů a realizoval zapojení rozvaděče. Práci lze vytknout drobné formální a gramatické chyby v textu, které však zásadně nesnižují její úroveň. Student čerpal z dostupné literatury (bohužel i méně vhodné pro odbornou práci), přičemž cituje použité zdroje. V práci se vyskytuje několik faktických chyb. Např.: - princip fotovoltaického děje nevysvětluje funkci FV článku, - napětí na obr. 6-6 nemůže být označeno šipkou stejně jako proud, - on-grid systém není přímé napojení FV panelů na distribuční síť. Práce však i přes uvedené výtky potvrzuje vlastní přínos, neboť výsledkem je funkční monitorovací systém FVE. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 85b.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Wasserbauer, Vojtěch

Bakalářská práce Juraje Lahvičky řeší návrh a realizaci monitorovacího systému pro fotovoltaickou elektrárnu. Autor se v práci nejprve zabývá principem funkce fotovoltaických panelů, jednotlivými typy panelů, způsoby jejich výroby a možnostmi zapojení fotovoltaických elektráren. Dále popisuje elektrické a neelektrické veličiny, které je vhodné u takovýchto elektráren měřit. V návaznosti na to poté rozebírá zařízení vhodná pro tato měření. V hlavní části práce je uveden návrh monitorovacího systému pro fotovoltaickou elektrárnu umístěnou na budově FEKT VUT. Nakonec je popsána samotná realizace navrženého monitorovacího systému. V práci se vyskytují typografické a formální chyby a některé použité pojmy nedávají z fyzikálního hlediska smysl. Ve schématu Obr. 6-6 jsou chybně zakreslena napětí. V kapitole 2.5 je chybně uvedeno, že u On-grid fotovoltaických systémů jsou panely připojeny přímo na síť. Práci hodnotím jako přínosnou pro další výzkumné použití celého fotovoltaického systému a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 94077