URANT, T. Chráněná kompenzace a kompenzační filtry [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Drápela, Jiří

Předložená bakalářská práce studenta Tomáše Uranta splňuje po stránce rozsahové všechny body zadání. Z hlediska obsahu je ale nutné vytknout místy nevhodnou posloupnost podkapitol, nedůslednost v řádném popisu a dokumentaci provedených experimentů, či další chyby technického rázu, které však dramaticky neovlivňují výsledek práce. Například do kap. 2 obsahově nepatří aktivní filtry. Měly však být alternativou v rámci kap. 3. To co tam naopak mohlo být jsou aktivní dynamické kompenzátory typu STATCOM. Obdobně 3.4 měla být de-facto součástí kap. 3.1. Prezentace výsledků simulací zátěže s filtry je velmi strohá. Chybí verifikace chování modelu zátěže (bez filtrů) s měřením. Není řádně popsán vlastní model, hodnoty jednotlivých prvků, simulované stavy, atd. Není zcela odpovídajícím způsobem zdokumentován experiment pro ověření rezonančních kmitočtů a není zřejmé co přesně znamenají hodnoty v tab 6.2 až 6.4. Obdobně bych ocenil přesnější vyjádření jak byla získána data pro obr. 6.3. V celkovém souhrnu postrádám porovnání předpokladů, předběžného návrhu, konkrétního návrhu na základě simulací a ověřovacího měření. Kromě uvedeného mám následující připomínky technického nebo i formálního charakteru: - u vztahu 1.5 je chybná jednotka, - nejsou popsány veličiny u fázorového diagramu na obr. 2.2, nebo i u rovnic (2.4) až (2.6), - rovnice (2.6) není správně, stejně tak i (3.9), - u obrázku 2.6 chybí reference, - odůvodnění vzniku harmonického zkreslení v úvodu kap. 3 je přinejmenším zvláštní. - zátěž, pro kterou je filtračně-kompenzační zařízení navrhováno, není je induktivního charakteru, jak je uvedeno v kap. 4, ale je i nelineární, odebírající neharmonický proud. - výpočet jalového výkonu na str. 36 je s nejvyšší pravděpodobností zcela chybný. Tím pádem i vypočtená potřebná kapacita kompenzačního kondenzátoru. Naštěstí, faktická chyba není příliš velká a celý návrh není tak ovlivněn, - chybí popis způsobu vyjádření hodnot Uchpeak a vysvětlení jejich významu pro návrh, Kvalita zpracování práce je také poznamenána horší kvalitou použitých obrázků, a to především v úvodních částech. Co je ale bohužel fakt, že největší škodu v tomto případě utrpět český jazyk. Přestože, jak předpokládám, je čeština studentovým mateřským jazykem, není snad odstavec, kde by se nevyskytovala gramatická, pravopisná, syntaktická, stylistická, či jiná chyba, o chybném (ne)používání interpunkce nemluvě. Kromě uvedeného, nebyl student důsledný ani v používání kurzívy pro symboly v textu. Přístup studenta k řešení úkolu, stejně tak jako jeho vlastní přínos, lze shrnout jako dobrý až velmi dobrý. Z hlediska iniciativy byl student spíše pasivní. Přes výše uvedené nedostatky je realizovaná filtračně kompenzační jednotka ověřená - funkční a bude sloužit především pro účely laboratorní výuky. S ohledem na uvedená dílčí hodnocení doporučuji práci k obhajobě s navrženým hodnocením 68 b.

Navrhovaná známka
D
Body
68

Posudek oponenta

Novotný, Jan

Student Tomáš Urant se ve své bakalářské práci zabývá problematikou chráněné kompenzace a kompenzačními filtry. Předložená bakalářská práce je vhodně členěna a kapitoly na sebe navazují. V první části se student zabývá kompenzací a filtry. V druhé části provádí návrh a realizaci filtračně – kompenzačního zařízení pro 3., 5. a 7. harmonickou pro zadaný model zátěže. V práci se objevují drobné překlepy, značení veličin není kurzívou. Některé obrázky mají horší kvalitu. Při řešení druhého návrhu filtračně – kompenzačního zařízení není jasné, proč byly zvoleny právě kondenzátory 0,68 F. Schéma v kapitole 6.3 je špatně čitelné. Dále není jasné, za jakých podmínek je prováděna simulace, a které výpočty byly ověřovány. Jelikož hodnoty napětí a proudu vypočítané pro druhou variantu se liší od výsledků simulace. V tabulce 6-2 a 6-3 jsou špatně označeny sloupce napětí a proudu. Použité literatury je pro danou práci docela málo ale dostačující. Student měl informace ověřit z více zdrojů. Formální zpracování bakalářské práce je na dobré úrovni. Bakalářská práce splňuje veškeré požadavky kladené na práce tohoto typu a doporučuji ji k obhajobě u státní závěrečné zkoušky. Práci hodnotím 83 b.

Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 94101