BARTOŠ, A. Aktivní studiové reproduktory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Brančík, Lubomír

Student měl za úkol navrhnout blokové a obvodové struktury audio zesilovače v konfiguraci bi-amp ve třídě D pro použití v aktivních studiových reproduktorech, vč. předzesilovače a frekvenční výhybky. Součástí zadání byl i návrh napájecího zdroje a ozvučnice pro vybrané typy reproduktorů. Navržený modul audio zesilovače a reprosoustavy měly být realizovány formou funkčního prototypu a experimentálním měřením ověřena výsledná funkce. Mohu konstatovat, že zadání bakalářské práce bylo úspěšně splněno. Úvodní části práce jsou věnovány stručnému popisu důležitých parametrů zesilovačů, jejich klasifikaci a srovnání vlastností tříd nejčastěji používaných v audiotechnice. Pásmové rozdělení signalů bylo navrženo a realizováno na základě digitálního signálového procesoru (DSP) naprogramovaného jako horní a dolní propusti (typu Linkwitz-Riley) v programu Sigma Studio, což umožňuje oproti klasickému analogovému řešení snadnou a rychlou variabilitu parametrů výhybky. Výkonový stupeň je založen na integrovaném zesilovači TDA8954 firmy NXP Semiconductors pracujícím ve třídě D. Parametry prototypu zesilovače byly měřeny pomocí zvukové karty připojené k počítači s programy HOLMImpulse a ARTA. Dále jsou diskutovány parametry reproduktorů a ozvučnic, je proveden výběr basového a výškového reproduktoru a navržena ozvučnice typu bassreflex v programu Amplion. Celá konstrukce aktivního reproduktoru je velmi podrobně popsána a fotograficky zdokumentována. Měření výsledných zvukových parametrů, vč. vyzařovací charakteristiky, bylo provedeno pomocí zvukové karty Focusrite Scarlett 18i8 a měřicího mikrofonu Megaton M-1. Jak autor uvádí, hlavní problematickou částí výsledného návrhu bylo poněkud větší zkreslení výkonového zesilovače ve vyšším kmitočtovém pásmu, což vedlo k dalším experimentům s modulem na bázi integrovaného zesilovače třídy T. V práci je několik formálních nedostatků, jako odkazy na přílohy bez jejich konkrétní specifikace, obtížně čitelné popisky os u některých grafů apod. Student projevoval velký zájem o problematiku a prokázal velmi vysoké návrhářské a konstruktérské schopnosti, kdy většinu prací prováděl sám, včetně výroby desek plošných spojů i celkové konstrukce ozvučnice.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Kratochvíl, Tomáš

Úkolem studenta Adama Bartoše bylo navrhnout blokovou a obvodovou strukturu audio zesilovače v konfiguraci bi-amp a ve třídě D, integrovat do něj vstupní analogové obvody, předzesilovač, výhybku a regulaci hlasitosti a dále provést návrh vhodné ozvučnice a reprosoustavy pro použití ve studiu. Zadáním byla požadována obvodová simulace, realizace formou funkčního prototypu a kompletní konstrukční podklady. Experimentální měření mělo ověřit plnou funkčnost a dosažené technické parametry. Předložená bakalářská práce má rozsah 68 včetně příloh. Po formální stránce je text a grafické výstupy na dobré úrovni. Student se občas dopouští hovorových formulací (např. str. 31 „Konštrukcia reprobedne“), některé grafické výstupy jsou převzaté (např. obr. 1.1 až 1.4) a v textu není ve větší míře citována použitá literatura. Nicméně, práce působí velmi autenticky, je zřejmý cíl návrhu a přímá cesta k efektivnímu a technicky vyspělému řešení. Vzhledem k tomu, že většina výstupů vznikala v domácí dílně a domácích podmínkách, alespoň takto to student v práci deklaruje, dosažené výsledky jsou velmi dobré. K technickému řešení, které obsahuje moderní součástkovou základu samotného zesilovače ve třídě D (TDA8954) a DSP procesoru ADAU 1701, nemám zásadní připomínky. V závěru práce je krátce diskutována zhoršená kvalita signálu, resp. výraznější zkreslení na vyšších kmitočtech, a to u použitého zesilovače TDA8954 vůči očekávanému zlepšení u obvodu TDA8950. Zde bych uvítal nějaké srovnání technických parametrů uvedených v katalogových listech obou zesilovačů. Oceňuji však test se zesilovači TA2022 ve třídě T, které dokazují vliv právě obvodu TDA 8954 a jeho parametrů. Závěrem shrnuji, že zadání bylo ve všech bodech splněno. Oceňuji technický přístup studenta, prokázané technické znalosti, které dokázal úspěšně převést do praktické realizace. Bakalářskou práci Adama Bartoše doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A/91 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 93357