RASZKA, D. Audio A/D a D/A převodník pro laboratorní výuku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíl, Tomáš

Úkolem studenta Dana Raszky bylo vytvořit návrh blokového schématu a obvodové struktury A/D a D/A převodníku pro audio a laboratorní a demonstrační výuku v předmětu BNFE. Požadován byl blokový i obvodový návrh vycházející z komerčních převodníků a jejich řízení přes I2C/SPI sběrnici a autonomní provoz v laboratoři bez připojeného PC. Úspěšný návrh měl být doložen funkčním laboratorním přípravkem, který měl být podroben experimentálnímu laboratornímu měření. Zadáním bylo dále požadováno předložení kompletní konstrukční dokumentace a návrh konkrétní laboratorní úlohy, včetně doložených výsledků měření. Mohu konstatovat, že předložená bakalářská práce obsahuje kompletní a kvalitní návrh laboratorního přípravku s obvody převodníků Cirrus Logic CS5381 a CS4392, jako řídící kontrolér je použit STM32F446RET doplněný displejem a doplňkové analogové vstupní a výstupní obvody. Po formální stránce je předložená bakalářská práce projekt na velmi dobré úrovni. Oceňuji zejména její nadstandardní rozsah 94 stran včetně příloh a množství odvedené návrhové, realizační i experimentální práce v laboratoři. Studentem bylo představeno i demonstrační měření, kdy byla doložena plná funkčnost laboratorního přípravku a vypracování vzorové laboratorní úlohy. Závěrem shrnuji, že zadání bakalářské práce bylo ve všech bodech splněno. Student pracoval samostatně, kdy na pravidelných konzultacích prezentoval postupně dosažené výsledky. Rad bych současně poukázal na pečlivé časové rozvržení prací a velmi dobré dosažené výsledky. Bakalářskou práci studenta Dana Raszky jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A/95 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Frýza, Tomáš

Bakalářská práce je zaměřena do oblasti návrhu elektronických zařízení; konkrétním cílem je realizace A/D a D/A převodníku pro audio oblast. Textová práce je systematicky rozdělena do čtyř hlavních kapitol s celkovým rozsahem 50 stran + formální náležitosti, což je rozsah nadprůměrný. V jednotlivých kapitolách student srozumitelně a detailně popisuje jednotlivé části vyvíjeného zařízení, včetně diskuze k výběru dílčích klíčových prvků. Přestože se jedná teprve o bakalářskou práci, písemný styl autora je velmi kultivovaný a obsahuje je drobné nedostatky zpravidla formálního rázu (především nejednotnost stylů, horší obrazová kvalita některých převzatých obrázků, apod.). Součástí práce je kromě kompletní výrobní dokumentace také zdrojový kód řídicího mikroprocesoru a návrh laboratorní úlohy pro studenty bakalářského studia. Chybí ale fotografie přípravku „v chodu“, tj. při realizaci laboratorní úlohy.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 93397