PERNIKÁŘ, A. Automatizované testování robotickým manipulátorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Richter, Miloslav

Bakalář pracoval na tématu, které bylo realizováno ve spolupráci s firmou YSoft. Práci věnoval dostatečný čas a přiměřené úsilí. Výsledkem je funkční program, spolupráce s HW a SW pro zjištění obsahu displeje. Bakalář chodil pravidelně na konzultace, na práci pracoval samostatně. Závěrečné práci lze vytknout, že obsahuje značné množství překlepů, které kazí plynulost čtení.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Davídek, Daniel

Autor měl zpracovat práci na téma "Automatizované testování robotickým manipulátorem". Co do rozsahu je zadání spíše realizační, avšak časově náročné co do potřebného času pro nastudování použitých frameworků a pro vlastní implementaci rozhraní. Po formální stránce práce vykazuje občasné překlepy a věty, jež by si zasloužili přeformulovat, celkově se však v práci příliš netechnického vyjadřování neobjevuje. Občas je užíván zavádějící pojem poklepání, naznačující dvojklik namísto jednoduchého stisknutí. Některé obrázky v práci vykazují drobné prohřešky. Častý mírný přesah vložených obrázku přes okraje stránky vymezené bloky textu (str20,,27,32,34,37,38). Obrázky 15,10 - příliš malá velikost písma. Obr11 - diagram s nezarovnanými bloky a malými přechodovými šipkami. Obr17 - graf s malou velikostí písma popisků. Obr9 - necentrován. Největší slabinou formální stránky práce je nepočetný seznam literatury (7 zdrojů), jehož délka je ale v souladu se spíše realizačním charakterem zadáním (3 sw dokumentace, 3 knihy a 1 wiki o testování software). Práce je logicky členěná. V úvodu autor zevrubně shrnuje teorii a terminologii testovacích procesů, dále rozebírá předmět testování (databázový administrační systém pro tiskárny YSoft SafeQ) V kapitole 4 - požadavky na manipulátor - autor uvádí důvody pro volbu manipulátoru, tedy robotického ramene. Tyto důvody jsou čistě praktické a navazují na předchozí verzi manipulátoru, kde bylo použito také robotické rameno. Je uvedena zvažovaná varianta robotického "jeřábu" na principu kartézského uložení stylusu. Tuto však autor zavrhuje pouze z důvodu případné potřeby výroby různých velikosti manipulátoru pro různé velikosti displeje, ačkoliv je uvedena výhoda vyšší opakovatelnosti. Konstrukce modulárního kartézského manipulátoru pro různé velikosti displejů nebyla uvažována. V práci není uveden dosah robotického ramene - tedy maximální možný displej, pro které je možné manipulátor použít, popřípadě obalová slupka pohybu ramene, ve které se nad displejem nesmí nic nacházet. Z hlediska rozsahu pohybu manipulátoru je plýtváno rozsahem motorů. Použití 4 motorů tedy 4 stupňů volnosti oproti zavržené kartézské variantě, která by měla pouze potřebné 3 stupně volnosti, ukazuje na možné optimalizace promítající se i do případné ceny manipulátoru. Na druhou stranu robotické rameno umožňuje větší variabilitu a jednoduchost instalace pro rozličné umístění a orientaci ovládacích displejů tak jak je v práci uvedeno, celkově tedy autor v práci málo technicky vyzdvihl výhody robotického ramene oproti jiným potenciálním konstrukcím, bod 3 zadání však splnil. V dalších kapitolách je popsána realizace programové části systému včetně vysvětlení funkčních procedur, jako je hledání cesty na zvolenou cílovou obrazovku tiskárny. Tato funkce byla pro dostatečnou obecnost napříč různými tiskárnami realizována jako postupné procházení binárního stromu. Binární strom se sestával z jednotlivých obrazovek dostupných z aktuální obrazovky skrze přechodová tlačítka uložená v databázi. V poslední kapitole 7 je popsán výstup z realizovaného testu délky času tisku s 4500 opakováními. Co do souborového výstupu testů je generován csv soubor s daty jednotlivých opakování, a dále generovaný tabulkový soubor zpracovávající daná data do grafu. Statisticky by si výstup možná zasloužil uvést více než pouze procentuální úspěšnost například průměrnou dobu tisku, či plovoucí. To však není součástí zadání a nad výstupními daty a grafem se případně další požadované statistiky dají jednoduše dopočítat. Součástí posuzované práce byla i domluvená osobní konzultace, na které byl studentem prezentován funkční v práci popsaný testovací systém. Z textové verze práce lze špatně přesně odhadnout jaká část z sw je výhradně vytvořena studentem, pomohl by celkový diagram jednotlivých testovacích systému. Tento diagram s jasně definovanou částí vytvořenou studentem byl studentem prezentován na osobní konzultaci. Výhradní práce autora se sestává s realizace implementace komplexního rozhraní mezi používanými frameworky, databázovým systémem a ovládacím modulem robotického manipulátoru a zcela jistě svědčí o bakalářských schopnostech studenta. Předložená bakalářská práce splňuje příslušné požadavky na VŠKP.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 94269