DOJAVA, V. Klimatické zkoušky procesního kalibrátoru M143 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Havlíková, Marie

Pan Václav Dojava vypracoval bakalářskou práci KLIMATICKÉ ZKOUŠKY PROCESNÍHO KALIBRÁTORU M143. Student se musel zorientovat v technických normách, nastudovat možnosti technických prostředků, které měl k dispozici a sestavit vlastní program kalibrace, který pak realizoval ve firmě Meatest, spol. s r.o. pod patronací odborného konzultanta ing. Sitty. Student musel změřit velké množství dat v závislosti na klimatických podmínkách, výsledky zpracovat a vyhodnotit. To bylo podmíněno značnou pečlivostí a velkým pracovním nasazením. Student chodil na konzultace pravidelně, přicházel s konkrétními problémy a variantami řešení. Při konzultacích byl řešen hlavně problém, jak velké množství dat přehledně zpracovat a jak shrnout tendence, které by se daly z naměřených dat určit a přitom aby počet příloh bakalářské práce nepřekročil únosnou mez.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Bartoň, Jan

Struktura a členění bakalářské práce je přehledné a logické. Názvy kapitol jsou výstižné a v souladu s popisovanou problematikou. Jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují, vystihují a popisují zadané cíle práce. Zadání bylo splněno v celém rozsahu. Zvlášť bych ocenil práci nad rámec zadání a to v podobě vyhodnocení nelinearity v závislosti na klimatických podmínkách. Zvolené postupy, měření a zpravování diplomové práce mají vysokou odbornou úroveň. Grafy jsou dobře čitelné, uvedené tabulky přehledné a celá práce je v nadstandartním rozsahu. V úvodu student probírá teorii klimatických zkoušek, výpočty a popis programu Simple. Dále se již dostává k vlastní práci a to k popisu vytvořené procedury pro automatizované měření a následně diskutuje a analyzuje naměřené hodnoty. Celá práce působí kompaktně a správně strukturovaně s přehledným závěrem a vyobrazením v podobě grafů.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 93987