PROUZA, T. Návrh duální tiskové hlavy pro FDM 3D tiskárnu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Oskar

Autor zpracoval poměrně rozsáhlou práci, ve které nakonec úspěšně navrh a vyzkoušel duální tiskovou hlavu pro 3D tiskárnu. Myšlenkou práce bylo vytvořit tiskovou hlavu pracující s jednou tryskou a více vstupy. Toto uspořádání umožňuje jak dvoubarevný tisk tak tisk z dvou materiálů. I přes značnou náročnost se autorovi povedlo návrh zdárně dokončit do funkčního prototypu a otestovat. Jako ukázky by bylo vhodnější použít zdařileší výtisky. Práce splnila požadavky zadání. Autor pracoval systematicky a pravidelně konzultoval, a i přes počáteční nezdary vytval v práci.I přes drobné nedostatky (například v kvalitě obrázků či občasného překlepu) hodnotím práci pozitivně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Slaný, Martin

Práce se zaměřuje na velmi aktuální téma v oblasti 3D tisku, tedy na konstrukci HotEndu tak, aby bylo možné v rámci tisku měnit druhy nebo barvy materiálu. Tato problematika je řešena nejen na úrovni OpenSource projektů, ale také na plně profesionálních zařízeních, která po ukončení patentu technologie FDM zažívají značný rozmach. Velmi kladně hodnotím postup a výsledek řešení, který potencionálně umožňuje další možnosti rozšíření z dvou na 3 a více materiálů jednoduchou úpravou konstrukce. Práce je zaměřena na poměrně komplikovanou a rozsáhlou oblast, kdy k úspěšnému řešení problému je třeba mezioborových znalostí, které autor ve své práci prokázal a úspěšně aplikoval. Uvítal bych více testovacích vzorků a jejich vyhodnocení, nebo navržení vlastního testovacího vzorku, na kterém by bylo možné přechody jednotlivých materiálů lépe identifikovat a hodnotit. Závěry práce jsou logické a vyplývají z postupu řešené problematiky. Práce z mého pohledu splňuje veškeré požadavky na VŠKP a považuji ji za velmi zdařilou. Práci bez větších výhrad doporučuji k obhajobě a doporučeným hodnocením A – výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 89236