PELOUŠKOVÁ, T. Financování projektu výstavby rodinných domů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Roman

Práce se zabývá financováním skutečného developerského projektu, vychází tedy z reálné situace. Analytické části předchází teoretická část, využívající - bohužel - pouze domácí zdroje. Díky informacím od samotné společnosti, konzultacím se zástupci společnosti a také vlastní práci je výsledný návrh použitelný v praxi. Autorka sice zpracovala tři scénáře (pravděpodobná, optimistická a pesimistická varianta), ale jen u jednoho způsobu financování a nenavrhla jinou alternativu, což může být považováno za slabou stránku. Na str. 63 autorka uvádí, že existuje "...velké množství rizikových faktorů, které mohou investici ohrozit.". O jaké faktory se může jednat? A lze jim předejít?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Janíček, Vít

Studentka měla za úkol navrhnout možnosti financování výstavby rodinných domů pro konkrétní společnost. Zadaného úkolu se zhostila velmi dobře, avšak v některých detailech práce nepůsobila zcela přesvědčivě. Nedostatky práce lze připsat malým zkušenostem z praxe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 82410