KLUZOVÁ, I. Měření a vyhodnocování výkonových parametrů termoelektrického generátoru malého výkonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Brázdil, Marian

Předkládaná práce, resp. její rešeršní část, vychází ze zahraničních zdrojů. Současně se předpokládalo měření v laboratořích Energetického ústavu. Oproti čistě rešeršní práci z běžně dostupných zdrojů tak mohlo být vypracování práce časově náročnější a byly proto i vyžadovány pravidelné konzultační hodiny aby nedošlo k soustřední práce na poslední týdny před odevzdáním. To se nestalo. Práce byla vypracovávána průběžně, studentka po dobu řešení pracovala aktivně a zodpovědně. Využívala konzultací a případné připomínky byly brány v potaz. I přes drobné nepřesnosti v odevzdané práci, způsob řešení a výslednou formu práce považuji za adekvátní závěrečné kvalifikační práci a práci proto doporučuji k obhajobě. Oceňuji také zájem o danou problematiku, který přesahuje rámec BP a práci proto hodnotím stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací
Samostatnost studenta při zpracování tématu
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pospíšil, Jiří

Práce je zpracována stručnou faktografickou formou příjemnou pro čtenáře. Značná část rozsahu práce je věnována rešerši dříve realizovaných termoelektrických generátorů. Tato rešerše není sice vyčerpávající, ale představuje velmi cenné zmapování historické linie zrodu a vývoje TEG. Ve shodě se zadáním je v práci dále uveden popis konkrétního měření vlastností termoelektrických modulů. A vlastní experimentální činnost je doložena zdokumentováním aplikace termoelektrických modulů na spalinovodu peletového kotle. Zde považuji za cenné srovnání paralelního, sériového a smíšeného zapojení modulů. Studentka prokázala schopnost samostatného vyhledávání a zpracování informací z odborné literatury. Zvládla aplikovat znalosti získané v průběhu studia a samostatně zpracovat zadaný úkol.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92821