VÍTKOVÁ, P. Návrh komunikačního mixu společnosti Sonnentor s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Petr

Bakalářská práce je zpracována standardním způsobem. Drobné nedostatky neovlivňují výslednou úroveň práce. Otázky k obhajobě: 1) Nezvažovala jste v rámci návrhu propagace na turistických webech také možnost se také zaměřit na weby zabývající se vinařskou problematikou v rámci určitého cross-sellingu? 2) S ohledem na Váš stanovený rozpis navrhovaného vysílání reklamy bude již v brzké době možné slyšet reklamní spot na rádiu JIH?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíl práce byl splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Byly použity standardní metody, postup mohl být logicky směřován z makroprostředí do mikroprostředí.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Schopnost studentky interpretovat dosažené výsledky je dobrá, místy však postrádají logický kontext, např. v rámci přímého marketingu je uvedena informace o pravidelně poskytovaných lekcích anglického jazyka bez dalšího objasnění.
Praktická využitelnost výsledků A Návrhy jsou reálně aplikovatelné do praxe.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Název kapitoly 2 Analýza současného stavu neodpovídá zcela zadání (Analýza problému a současné situace). Formátování názvů kapitol se pravděpodobným nedopatřením liší (2.7 vs. např. 2.8). Hůře čitelné údaje z grafů s ohledem na zvolené barevné znázornění (např. graf č.7, 8 aj.).
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Použity relevantní informační zdroje, drobné formátové nedostatky.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Tichý, Robert

S potěšením konstatuji, že výsledky bakalářské práce slečny Vítkové směřují k některým skutečnostem, kterými se společnost zabývá. Větší mediální povědomí o společnosti a rozšířená nabídka pořádaných akcí jsou jedněmi z nich. Díky oboru v kterém SONNENTOR podniká - ekologická potravinářská výroba a s tím automaticky spojený skutečnost nízkých marží - tyto neumožňují propagaci vyšší než dlouhodobě udržitelně možnou. Myšlenka dlouhodobé udržitelnosti ve všech aspektech konání společnosti je stěžejní myšlenkou. Jedním z hlavních úkolů marketingového oddělení je tuto a další atribuční části fylozofie společnosti důsledně, důkladně a v rámci možností komunikovat jak vně tak i směrem dovnitř společnosti. Práce svědomitě naplňuje standardní metodiku. Získané informace o společnosti svědčí o důkladném sběru dat a přípravě. Použité informace v této práci jsou hojné, citlivě využité, nejsou vytržené z kontextu a z velké části odpovídají realitě. Celá práce působí celistvým a seriozním dojmem. Práce vychází ze svědomitě dodržované linky vyučovaných standardů metodiky. Její praktická část převyšuje běžný způsob zpracování a vyniká zejména schopností interpretovat výsledky. Některé vyvozené závěry působí překvapivě jednoznačně ale i v této, zpravidla nejnáročnější fázi, je patrná míra vyzrálosti úsudku studenta. V praktické části jsem s potěšením identifikoval některé společné rysy analýzy slečny Vítkové a stávajících firemních rozborů. Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 94560