JIŘÍKOVÁ, I. Marketingový mix společnosti REEX, spol. s r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Autorka práce prokazuje schopnost aplikovat získané teoretické poznatky ve svojí práci. Pro zlepšení komunikace navrhuje firemní akci. Tuto popisuje včetně nákladů, které by bylo potřeba vynaložit. Další z návrhů je věcně směřován k výběru jazykové školy, kde by se zaměstnanci připravili na německy mluvící klientelu. Zde je proveden výběr z několika škol. Návrh věnovaný soc. sítím působí spíše obecněji. Otázky k obhajobě: 1) Na základě čeho jste nastavovala program firemní akce? Co bylo důvodem výběru doprovodného programu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C U tabulek v návrhové části autorka uvádí jako zdroj vlastní zpracování. Zde bylo pravděpodobně opomenuto, že je to vlastní zpracování, ale s využitím jiných (konkrétních) zdrojů. Dá se očekávat, že jednotlivé údaje autorka sama nevymyslela.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Sláma, Tomáš

Práce je postavena na důkladném zmapování teoretické části (oceňuji výběr použitých zdrojů – především Kotler, Vysekalová, Foret) a následném analytickém rozboru reálií vč. SWOT analýzy. Z hlediska návrhu praktických kroků jde o zcela použitelné nástroje. Chválím praktické oborové zkušenosti samotné studentky získané na brigádách a schopnost propojit teorii s praxí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 94904