BRHEL, T. Implementace zvukového procesoru FIR s minimálním procesním zpožděním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Balík, Miroslav

Téma této práce se soustředilo na proces implementace zvukového FIR procesoru. Na práci oceňuji, že se student v běžném rozsahu bakalářské práce věnuje především své vlastní implementaci a nezabývá se přehnaně teorií, která s tématem souvisí. Postup implementace metody doposud nebyl nikde publikován s použitím rychlé konvoluce a s přičtením přesahu. V tomto spatřuji hlavní přínos práce. Student aktivně a často konzultoval řešení problematiky, která byla pro něj zcela nová. Samotné zvládnutí metod a jejich parametrizace trvaly poměrně velmi dlouho, student nakonec provedl všechny požadované simulace všech verzí FIR procesoru v Matlabu a nakonec naprogramoval funkční zásuvný modul VST ve frameworku JUCE, což samo o sobě není zrovna triviální problém. V závěru řešení bakalářské práce student neměl dostatek času, závěrečná verze práce nebyla před odevzdáním dodána ke kontrole, report testů je poměrně stručný, součástí odevzdané práce měly být přílohy zdrojových kódů a další podklady, v příloze je pouze samotný zásuvný modul pro platformu Mac. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem hodnotím práci známkou B/87.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Frenštátský, Petr

Student se ve své bakalářské práci zabýval algoritmem pro potlačení procesního zpoždění při filtraci signálu s impulsní odezvou konečné délky. V první části velmi detailně popisuje samotný algoritmus, v druhé části poté student provádí implementaci do zvukového zásuvného modulu VST. Student v práci prokázal, že dokáže komplexně porozumět algoritmu, samotná realizace je na vysoké úrovni. Pro samotné snížení procesního zpoždění by bylo vhodné provést vice-vláknovou realizaci, jak student navrhuje, nicméně tohle by převyšovalo rozsah bakalářské práce. Velmi oceňuji využití platformě nezávislé knihovny JUCE. Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Naneštěstí se v textu vyskytuje větší množství typografických chyb. Práci považuji za velice zdařilou, A 96.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 93606