TOMÁŠEK, J. Online marketingová komunikace pro portál zprostředkující IT služby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

V předložené práci oceňuji dobře zpracované analýzy a přímou návaznost návrhů na jejich závěry. Student se, v souladu se zaměřením studijního oboru, koncentruje na online marketingovou komunikaci. Zdařile navrhuje synergické využití více online kanálů. Oceňuji rovněž zapracování metodiky person na nabídkové a poptávkové straně. Otázka k obhajobě: V čem spatřujete nejvýznamnější rizika, která mohou negativně ovlivnit realizaci Vašich návrhů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Stanovené cíle považuji za splněné.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Drobné výhrady mám k interpretaci některých závěrů provedených analýz - ve SWOT analýze jsou jako silné stránky uvedeny například nízká konkurence v místě provozu nebo vysoká poptávka po službách. Jde o typické externí faktory. Je zároveň logické, že u vznikajícího projektu nelze mnoho interních faktorů analyzovat.
Praktická využitelnost výsledků B Z představených návrhů je patrné, že se student chystá projekt přímo realizovat v praxi.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Uspořádání je na odpovídající úrovni. Některé grafické výstupy mohly být ve vyšším rozlišení.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kita, Peter

Pozitívne hodnotím použitie persón pri charakteristike zákazníkov, vymedzenie KPI a cenovej stratégie pre stimuláciu dopytu oboch skupín zákazníkov. Avšak, nejasné rozdelenie zákazníkov na dopyt a ponuku na začiatku práce činia neskoršie tvrdenia nejasné a mätúce, keďže sa v práci neustále narába so slovom zákazník.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cieľ bol jasne definovaný a následne splnený. Nedostatky sú špcifikované v Ďalších častiach posudku.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C V práci nebol dostatočne jasne definovaný projekt a jeho právny rámec. Ďalej cieľová skupina bola najprv veľmi obšírne stanovená a neskôr v práci sprešnovaná spresňovaná. Avšak viaceré tvrdenia v práci sú protirečivé a nepodložené. Napr. vo SWOT analýze bola ako silná stránka uvedená nízka konkurencia, no autor v časti 3.5.1 uvádza ako hlavnú konkurenčnú výhodu práve nízku cenu.
Praktická využitelnost výsledků B Je nutné zvážiť legislatívne hladisko projektu, najmä v prípade, keď na strane ponuky bude stáť fyzické osoba
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Štruktúra práce nie je jasná vzhľadom na obsah. Chýba predstavenie projektu ako takého a služieb, ktoré bude sprotredkúvať. Autor často používa nadpisy štvrtej a niekedy piatej úrovne.
Práce s informačními zdroji C Je nutné si uvedomiť, že oblasť internetového marketingu je veľmi dynamická a nové publikácie v čase vydania sú často neaktuálne. Napriek tomu, autor využíva malé množstvo zdrojov ako aj nedôverihodných (wikipedia, str 38).
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 94220