ŽEJDLOVÁ, K. Organizace volejbalového turnaje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kundera, Václav

Práce je až na drobné stylistické chyby v pořádku a nemám k ní žádné závažnější výhrady.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíl práce byl splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Použité metody odpovídají zadání práce a jsou adekvátní. Důležitá je zde osobní zkušenost o organizací sportovních akcí.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Interpretace výsledků je bez závažnějších chyb.
Praktická využitelnost výsledků B Praktická využitelnost je vysoká, práce může soužit jako manuál pro pořádání podobných akcí.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Formální náležitosti i uspořádání práce jsou v pořádku,
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Práce s informačními zdroji odpovídá zadání práce, bez problémů.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Slezáček, Milan

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Studentka splnila stanovené cíle s využitím teoretických znalostí a s použitím zpracovaných materiálů
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Studentka zvolila odpovídající metody práce, které odpovídají zadanému tématu . Pro dokonalé zvládnutí je třeba osobních zkušeností
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Interpretace dosažených výsledků odpovídá úrovni bakalářské práce
Praktická využitelnost výsledků B Praktická využitelnost výsledků práce je na vysoké úrovni a může sloužit jako manuál pro uspořádání turnajů.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B V práci nebylo shledáno závažnějších pochybení, formální stránka bez chyb, jazyková úroveň odpovídá bakalářské práci
Práce s informačními zdroji B Práce s informačními zdroji odpovídá zadání bakalářské práce, nebylo shledáno pochybení
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 95820