MOCEK, J. Létající robot pro geofyzikální účely [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Simeonov, Simeon

velmi dobře

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hromková, Ivana

Diplomová práce pana Bc. Jurije Moceka na téma „Létající robot pro geofyzikální účely“ se zabývá obecným způsobem, jak zkonstruovat létající stroj se svislým startem a konkrétním řešením konstrukce. Akademická práce je rozdělena do kapitol logicky, ty člení práci na teoretickou část a část s vlastním přínosem studenta, tedy návrhem létajícího robota. V úvodu práce student seznamuje pomocí krátké rešerše s rozdělením létajících strojů na civilní a vojenské účely. Závěrem první kapitoly jsou uvedeny právní předpisy pro provoz dronů v ČR. Následuje přehled možností uživatele při konstrukci vlastního létajícího stroje. Tato část práce obsahuje podrobné informace využitelné v konstrukčních činnostech v praxi. Student shrnuje informace k jednotlivým komponentám létajících robotů, jako např. jednotce zajišťující pohon, senzorům, podvozku, vrtuli, baterii, atd. Student v této kapitole zmiňuje i hardware a software využitelný pro řízení, vizuální zobrazení zdrojového kódu a komunikaci. I přes informace, které nesporně konstruktér využije v praxi, se mi jeví tato kapitola (Kapitola 2 - Postup při navrhování létajícího robota), která tvoří 19 stran diplomové práce, příliš popisná. Původním cílem práce byla realizace návrhu funkčního létajícího robota. Tento cíl byl nahrazen vypracováním návrhu konstrukce, jelikož realizace tohoto návrhu by byla finančně značně nákladná. V poslední části diplomové práce, kde se student zabývá návrhem konfigurace a způsobu řízení létajícího robota, je zřejmý vlastní přínos studenta v podobě měření a výpočtů, které byli využity k vlastnímu návrhu robota. Spolu s modelem a výkresy tak dokladují splnění zadaného cíle. V návrhové části práce na straně 46 není brán v úvahu vliv dřevěného rámu na tah motorů. Na straně 48 student zvolil pro výpočet pevnosti ramen sílu 100N (10 kg). Tato síla představuje ovšem jen statické zatížení, není uvažováno dynamické zatížení při letu. V závěru práce student hodnotí, nepříznivý dopad hmotnosti navrhovaných baterií na celkovou váhu oktoptéry, které ovšem zvýší dobu jejího doletu. Student s ohledem na symetrii nákladu navrhuje vložit jej do závěsné sítě pod multikoptéru, aby nedošlo k vychýlení od těžiště. Student tak prokázal schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry. Po formální, gramatické a stylistické stránce mám následující výtky: V úvodu práce postrádám podpis autora v prohlášení o původnosti práce. Na straně 61 je termín „llonění“, jedná se zřejmě o překlep. Kladně hodnotím práci studenta s literaturou při tvorbě práce. Z celkového počtu 37 citací je patrné, že student pečlivě prostudoval dostupné zdroje týkající se tématu létajících strojů. Student prokázal znalost nabytých teoretických informací a dokázal je využít. V součtu lze hodnotit tuto práci jako kvalitní, přínosnou a pečlivě provedenou. Velice oceňuji její přímou vazbu na praxi a účelnou využitelnost při rybaření nebo průzkumu vodního dna. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 89069