HUDEČEK, J. Zařízení pro děrování profilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Omes, Jiří

Předložená diplomová práce je zpracována přehledně a její výsledky splňují zadání. Vzhledem k tomu, že se na FSI přímo nevyučuje problematika plastů, byli na diplomanta kladený zvýšené nároky z hlediska samostudia. Autor práce se v úvodu věnuje rešerši k dané problematice. Kladně lze vyzvednout kapitolu, v níž se zabývá určením děrovací síly, kde kromě teoretického výpočtu doplňuje určení síly technickým experimentem. Je zde zmíněn problém se správným určením materiálových charakteristik, kvůli různorodosti složení použitého recyklovaných plastů. V kapitolách věnujících se samotnému návrhu děrovacího zařízení autor popisuje linku na extruzi profilů, její uspořádání a následné umístění řešeného děrovadla. Je vypracován časový diagram práce jednotlivých částí linky. Samotné řešení děrovacího zařízení představuje návrhové a kontrolní výpočty pohonů. Popis zadání hydraulického agregátu jako subdodávky, analýza rizik a závěrečné představení realizace zařízení ukazuje, že se autor již během studia aktivně věnoval spolupráci s průmyslovou sférou. Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dokoupil, Vladimír

Diplomová práce splňuje požadavky a cíle zadání. Obsah práce je nevyvážený. V teoretické části je nadměrná pozornost věnována technologii extruze plastů (kap. 1.1), která není předmětem řešení práce, a vlastnostem stříhaného materiálu (kap. 1.3), z nichž většina není pro řešení práce potřebná. Rovněž praktická část práce obsahuje (kap.2.2) podrobný popis těch existujících částí výrobní linky, které nejsou předmětem řešení. Konstrukční řešení navrhovaného zařízení je obsahem kap. 3. Zařízení splňuje požadavky zadání, je realizovatelné. Z kontextu práce vyplývá (str.69, 89), že návrh střižného nástroje není součástí diplomové práce. Přesto je nástroj jak ve výpočtové části (kap. 2.3, 2.4., 2.5), tak v konstrukční části (kap. 3.1) práce obsažen. Ne zcela metodicky správný je postup při navrhování aktuátoru (str. 51-54), kdy diplomant bez předběžných výpočtů vybere zařízení s konkrétními parametry a následně provádí kontrolní výpočet, zda vyhovují. Rozsah výkresové dokumentace odpovídá požadavkům zadání. Na sestavných výkresech řada čar a detailů splývá, což zhoršuje jejich srozumitelnost dokumentace. Detailní výkresy neobsahují závažné nedostatky. Nad rámec zadání práce obsahuje analýzu rizik a návod k obsluze navrženého zařízení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 89085