SEDLÁČEK, D. Analýza energetického využití kávových pelet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Lisý, Martin

Předložená diplomová práce splnila zadání v celém rozsahu. Student pracoval samostatně, využíval získaných znalostí a dostupné literatury pro řešení diplomové práce. Práce je zpracována přehledně, s minimem pravopisných chyb a překlepů. Z hlediska věcného zpracování chybí ucelenější závěry a zpracování. Po získání dalších praktických zkušeností má student veškeré předpoklady stát se kvalitním odborníkem pro energetickou praxi. Předložená práce splnila veškeré požadavky a cíle zadání, práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením B/velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Baláš, Marek

Téma předložené práce je velmi zajímavé. Jedná se o využití kávové sedliny k energetickým účelům. V práci jsou uvedeny vlastnosti kávové sedliny jako paliva, úvahy o možnostech sušení a následné mechanické úpravě peletováním. Další část práce je praktická, kdy student sesbíral, usušil a nechal zpeletovat vzorek kávy. S takto nachystanými peletami pak provedl spalovací zkoušky na teplovodním kotli Verner. Závěr práce pak patří ekonomické úvaze dané problematiky. Přes zajímavost a komplexnost tématu práce vykazuje několik nedostatků. Zejména je to slabší práce s literaturou, kdy některé kapitoly nemají odkazy na literaturu vůbec (např. kap. Biopalivo na str. 11, obr. 15 atd.) a některé velké kapitoly jsou vypsány pouze z jednoho zdroje (kap. 3). Dále jsou některé kapitoly zmatečné (např. kap 2.4.1) a v rešeršní části chybí provázanost mezi jednotlivými kapitolami a závěry či souhrny získaných znalostí. Po formální stránce je práce přehledná, jen v seznamu použitých zkratek a symbolů nejsou uvedeny všechny použité symboly. Jinak je práce obsáhlá, zajímavé především testování paliva pro získání jeho vlastností a spalovací zkoušky. Práce splnila zadání i formální podmínky pro závěrečné práce a proto ji doporučuji k obhajobě. Práci hodnotím známkou C - dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 92988