JUŘICOVÁ, V. Konstrukce pily na profily hliníkového konstrukčního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Knoflíček, Radek

Diplomantka se přes počáteční rozpaky, jak přistoupit ke komplexnímu řešení problematiky, postupně propracovala usilovnou prací k velmi dobrým výsledkům. Je nutné vyzdvihnout mj. i její aktivitu, související s častými návštěvami ve firmě, která se zaobírá jednoúčelovými stroji tak, aby získala potřebné praktické rady pro svoji koncepci. Výsledkem je tedy vlastní konstrukce kotoučové pily na hliník.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bradáč, František

Předložená diplomová práce je zaměřena na konstrukci pily na profily hliníkového konstrukčního systému. První a druhá kapitola obsahuje úvod práce a rekapitulaci zadání. Ve třetí kapitole diplomantka provádí analýzu používaných způsobů práce pil na kovy. Dále uvádí některé konkurenční výrobky již dostupné na trhu. Následně jsou popisovány některé možné způsoby řešení jednotlivých částí navrhovaného zařízení se základními výpočty, které se nachází v příloze. V této kapitole se také nachází rozbor bezpečnostních požadavků na tento typ zařízení vycházející z legislativy. Zde bych měl jednu připomínku a to, že část věnována popisu výběrových metodik je zbytečně obsáhlá. Dle mého názoru stačilo stručně popsat pouze vybranou metodiku. V kapitole 4 studentka rozebírá jednotlivé varianty řešení a získaná data následně v kapitole 5, pomocí vybrané metodiky, vyhodnocuje. Celý postup vyhodnocení lze opět nalézt v přílohách. V kapitole 6 se nalézá jedna z hlavních částí práce, kde je podrobněji rozpracována vybraná varianta – poloautomatická verze dělící pily. Zde bych měl připomínku k navrhovanému způsobu blokování a jištění krytu, kdy je vybrán jako jistící prvek elektrický zámek od firmy Euchner s RFID kódovaným čipem. Tento výběr mně připadá jako zbytečně drahá volba, když norma umožňuje použití pouze jištění, ovšem za předpokladu, že se pilový kotouč dostatečně rychle zasune pod stůl. Dle mého názoru a dle použité konstrukce v práci, by byl tento způsob vhodnější. S tímto souvisí i uváděná ekonomická kalkulace, kdy pro řízení poloautomatické verze je počítaná cena pouze 7 350 Kč, která je silně podhodnocená. Dle mého názoru by se cena měla pohybovat min. mezi 30 000 Kč– 40 000 Kč. Práci doplňuje v kapitole 7 analýza rizik, kde vlastní formuláře hodnocení a snížení rizika se nachází opět v příloze. Zde bych ovšem měl některé připomínky k odhadu počátečních rizik, kdy např. v příloze 4, formuláře „Odhad, analýza a hodnocení rizika“, strana 3/5 je u nebezpečí 4.1-1 a 4.1-2 vycházeno u závažnosti S z hodnoty S2 (těžké zranění), což dle mého názoru je silně přehnané. Práci uzavírá ekonomické zhodnocení a závěr. Práce rozsahem splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92204