VEČEŘ, P. Konstrukční návrh malé modelářské CNC frézky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Jan

Předložená diplomová práce je zaměřena na konstrukci malé modelářské CNC frézky. Práce je vhodně a logicky rozčleněna do několika částí, kde je úvod věnován základnímu rozdělení frézovacích strojů s hodnocením vhodnosti pro danou aplikaci. Dále autor navazuje rešerší hobby CNC frézek dostupných na trhu. Jednotlivé stroje jsou popsány a vhodně doplněny tabulkou základních parametrů stroje. Výsledkem rešerše je vzájemné porovnání vytipovaných parametrů, na jejichž základě autor vhodně volí základní parametry navrhovaného zařízení. Dále se autor věnuje definici základních technologických operací a tomu odpovídajícímu zatížení stroje, volbě vhodného vřetene, návrhu jednotlivých posuvových os a jejich náhonu. Je rovněž provedena kontrola a ověření životnosti lineárního vedení. Navazující část je zaměřena na detailní popis konstrukce CNC frézky, na možnosti softwarového vybavení a volby řídícího systému. Autor při řešení rovněž neopomnět možnost krytování jak strojních součástí, tak i pracovního prostru z důvodu zvýšení bezpečnosti. Tuto práci považuji za kvalitně a komplexně zpracovanou, doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pavlík, Josef

Cílem práce bylo navrhnout a konstrukčně zpracovat řešení malé modelářské CNC frézky, která bude primárně určena k obrábění plastu, dřeva, popřípadě lehkých slitin (AL, Zn, ...). Práce plní všechny cíle zadání, má logické uspořádání a celkově je na velmi dobré úrovni. Práci je i přesto třeba vytknout následující nedostatky: 1) U obr. 45 chybně uveden název software MACH 30 místo správného MACH 3. 2) U porovnávaných frézek je uvedeno napájecí napětí. U navrhovené nikoliv (pravděpodobně 230V). 3) Práce neobsahuje kromě obrázků jedinou přímou citaci. Na práci s citacemi by bylo možné ještě zapracovat. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 92334