FRYŠTÁK, L. Aerodynamická optimalizace monopostu formule SAE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Popela, Robert

Student zpracoval velmi kvalitní práci s prakticky využitelnými výsledky. Po celou dobu pracoval velmi aktivně, systematicky a samostatně. Během zpracování vyřešil řadu složitých problémů inženýrského charakteru - stavbou tunelového modelu pomocí 3D tisku počínaje a konstrukcí, výrobou a kalibrací vlastní šestikomponentní váhy konče. Práce převyšuje běžný standard diplomových prací, hodnotím ji jako vynikající.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lajza, Ondřej

V práci nejsou uvedeny hodnoty Reynoldsova čísla, přesto, že o něm auto často píše. V kapitole 8.6 srovnání měření s CFD. Bohužel však autor srovnává dvě nesrovnatelné věci. Ať už se jedná výrazně rozdílná Reynoldsova čísla, tak i podmínky výpočtu/měření (točící se kola, pohybující se podlaha) či rozdílnost geometrie. Celkově je práce dobře zpracována, je přehledně uspořádána a nepostrádá systematičnost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92886