BUCŇÁK, O. Návrh demonstrátoru konstrukce z kompozitních materiálů pro kalibraci simulace pohlcení energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Mališ, Michal

Práce byla vypsaná a realizovaná v rámci projektu TAČR „Zvyšování pasivní bezpečnosti lehkých letadel. V úvodu autor stručně a výstižně nastiňuje problematiku pasivní bezpečnosti lehkých letounů. V další kapitole se diplomant věnuje výčtu druhů kompozitních materiálů, jejich polotovarů výztuže, typů vláken a matrice atp. Tato část 3. kapitoly je rozsáhlejší, než by bylo potřeba. Další část 3. kapitoly nastiňuje mechaniku poškození kompozitu, aplikace využívající progresivní porušení kompozitu, materiálové modely využívané v explicitních řešičích a teorie potušení. Obsáhlá kapitola 3 popisuje několik důležitých témat a bylo by lepší ji rozdělit na několik stručnějších kapitol. Zbývající část práce je věnovaná vlastní práci návrhu demonstrátoru, zkouškám a následným kalibracím modelu. Při návrhu bylo vyšetřováno mnoho variant skladby, kvůli optimální proveditelnosti na zkušebně LU. Výsledky úvodního návrhu jsou uvedeny ve stručné formě, což oceňuji. Výroba dutin, realizace zkoušek a vyhodnocení bylo provedeno pracovníky Leteckého ústavu. Při následné kalibraci simulací dutin podle experimentu, diplomant dosáhl, nad očekávání vedoucího práce, slušné shody s experimentem. Práce je členěná do devíti kapitol. Sloh má rezervy, práce není moc čtivá a chybí reference obrázků a jejich komentář v textu. Autor prokázal slušnou práci s literaturou. Diplomant při práci postupoval samostatně a intenzivně. V průběhu práce dostal slušný vhled do specializované problematiky – pasivní bezpečnosti a modelování kompozitních konstrukcí při nárazovém zatížení metodou konečných prvků. Výsledky práce jsou přínosné pro projekt. Jejich interpretace v textové části je však slabší. Na kvalitě textové částí se jistě projevil nedostatek času mimo jiné i způsobený zpožděním nárazových zkoušek, které nebylo zapříčiněno diplomantem. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šplíchal, Jan

Předložená diplomová práce autora Bc. Ondřeje Bucňáka s názvem Návrh demonstrátoru konstrukce z kompozitních materiálů pro kalibraci simulace pohlcení energie je členěna do devíti kapitol. V první a druhé kapitole se autor zabývá úvodem a problematikou odolnosti letounu vůči nárazu. V třetí kapitole je proveden rozbor kompozitních materiálů a způsobů porušování, úvodu této kapitoly je věnován příliš velký prostor a jsou tu uvedeny pouze dobře známá fakta nepříliš korespondující s řešenou problematikou. Ve čtvrté kapitole je proveden návrh dvou druhů demonstrátorů, jednoho ze solid laminátu a druhého z laminátu se sendvičovým jádrem. Tato kapitola také obsahu popis jednotlivých MKP modelů. Pátá kapitola popisuje provedení pádové zkoušky demonstrátorů. Šestá kapitola řeší rozbor výsledků pádové zkoušky a základní porovnání s MKP výpočtem. Sedmá a osmá kapitola se zabývá kalibrací MKP modelů dle provedených pádových zkoušek, tyto kapitoly působí lehce nepřehledným dojmem a zejména grafy prezentované v této části jsou nepřehledné. V poslední kapitole autor shrnuje výsledky dosažené v diplomové práci, tato závěrečná kapitola by si zasloužila mnohem více pozornosti a bylo by zde vhodné provést zhodnocení a porovnání jednotlivých typů konstrukce. Hlavním cíle této práce byly návrh demonstrátoru konstrukce z kompozitních materiálů, provédení pádové zkoušky a MKP simulace této zkoušky, toto bylo v práci plně splněno. Práci lze vytknout hlavně slohovou část, kdy některé věty nedávají zcela smysl a některé působí nedokončeně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92813