ŠUSTEK, Š. Návrh a sestavení laboratorního vzoru laserového deflektometru pro měření mechanického napětí v tenkých vrstvách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Ohlídal, Miloslav

Diplomant Bc. Š. Šustek v čase, který měl k dispozici, pracoval na zadané problematice intenzivně a s vysokou mírou samostatnosti. Diplomová práce je logicky uspořádána, postup řešení jejího zadání je prezentován srozumitelně. Oceňuji originalitu diplomantova konstrukčního návrhu deflektometru se dvěma vhodně orientovanými planparalelními deskami, které vytvářejí více rovnoběžných laserových svazků umožňujících detailnější studium mechanického napětí v tenkých vrstvách. Rovněž oceňuji počítačové simulace interakce těchto svazků s deformovaným povrchem studovaného vzorku provedené v programu ZEMAX. Jejich interpretací diplomant prokázal schopnost vyvozovat správné závěry pro praktické využití navrženého deflektometru. Výkresová část práce umožní výrobu funkčního vzorku deflektometru, který má být využíván v Laboratoři koherenční optiky ÚFI FSI VUT v Brně k měření mechanického napětí v tenkých vrstvách dodávaných spolupracujícími průmyslovými podniky. Při psaní předložené práce překonal diplomant určité stylistické, gramatické i formální nedokonalosti, které se v konečné verzi práce projevují sporadicky a nenarušují její celkové vyznění. Závěrem konstatuji, že diplomant splnil požadavky a cíle zadání diplomové práce. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klapetek,, Petr

Práce se věnuje problematice měření křivosti tenkých vrstev za účelem charakterizace jejich mechanického napětí. Jedná se o velmi aktuální problematiku, důkazem čehož je i přímá souvislost práce autora s řešením projektu TAČR na jeho pracovišti. Práce je velmi pečlivě vypracována a obsahuje velké množství detailů dokumentujících jak možná řešení, tak řešení navrhované autorem. Autor při návrhu provedl simulaci zařízení v programu Zemax, což je velmi efektivní postup pro optimalizaci zařízení. Jednotlivé komponenty a technická řešení jsou podrobně ilustrovány, snad jen uvedení snímku základní desky na obr. 43 je poněkud nadbytečné. Velmi oceňuji také snahu o alespoň základní analýzu nejistoty měření, což není u diplomových prací zdaleka pravidlem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 93089