ČERNOTA, J. Využití prostředí Matlab Simulink při výuce Mechaniky letu II [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Matějů, Jiří

Diplomová práce se zábývá tvorbou podpůrného softwaru pro výuku předmětu Mechanika letu II s využitím prostředí Matlab Simulink. První kapitola obsahuje teoretický základ popisu dynamiky letounu. Druhá a třetí kapitola se věnuje prostředí Matlab a FDC toolbox pro nelineární výpočet dynamiky letu. Čtvrtá a pátá kapitola popisuje tvorbu aplikace včetně grafického uživatelského rozhraní pro výuku Mechaniky letu II. Šestá kapitola se věnuje využití ve výuce. Vytvořená aplikace je řešena uživatelsky velmi přívětivě a využívá prvky objektově orientovaného programávání. Velkou předností je universálnost aplikace, ve které je možné vytvořit simulační model dle vlastních požadavků. Kladně hodnotím také možnost používat aplikaci bez znalosti programovacího jazyka díky grafickému uživatelskému rozhraní, zároveň je ale možné relativně snadno doprogramovat vlastní funkce. Součástí je také návod k použití včetně dvou tutoriálů pro studenty - první pro seznámení se s prostředím Matlab Simulink, druhý pak pro seznámení studentů s využitím PI nebo PID regulátoru pro stabilizaci nestabilního letounu. Dále jsou přednastaveny bezrozměrné derivace různých letadel. Studenti tedy mohou porovnávat chování různých kategorií letadel. Aplikaci je nutno považovat za beta verzi, která vyžaduje další testování a verifikaci. Aplikace umožní studentům názorněji pochopit problematiku podélné dynamické stability a usnadní tvorbu dynamického modelu. Autor při zpracování své diplomové práce prokázal vysokou míru samostatnosti, zároveň se ale přizpůsobil požadavkům vedoucího. Práce obsahuje několik formálních nedostatků. I tak ale práci hodnotím výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zikmund, Pavel

Diplomová práce Jiřího Černoty se věnuje tématu využití prostředí Matlab Simulink při výuce předmětu Mechaniky letu II. Cílem práce bylo vytvoření uživatelského rozhraní pro studenty a návrh příkladu do výuky. Práce je přehledně členěná do sedmi kapitol o celkovém rozsahu 70 stran. S náročným tématem dynamické simulace letounu si diplomant poradil velmi dobře. V prvních dvou kapitolách práce jsou uvedeny teoretické základy a stručná charakteristika softwaru Matlab. Další dvě kapitoly se věnují charakteristice open source blocksetu FDC a uživatelského prostředí VDVL vytvořeného diplomantem. Implementací programu a jeho využití ve výuce předmětu Mechanika letu II se věnují 5. a 6. kapitola. Další důležitou částí práce je příloha B, která obsahuje návod pro jednu ze dvou navržených úloh. Jedná se o velmi zdařilou práci, za kterou se skrývá velké úsilí diplomanta. Přesto si dovolím vytknout několik nedostatků. Jednostranný tisk textu vede k horší přehlednosti a velmi častému odtržení obrázku od jeho vysvětlujícího textu. Použitím oboustranného tisku by se tento problém z poloviny odstranil. V textu se vyskytují poměrně často překlepy, občas pravopisné chyby. Poněkud nešťastná je kombinace starého a nového VUT loga v rozhraní VDVL. V obrázku 6.3 konverguje úhel theta k -90° při konstantní rychlosti letu, což vypovídá o nedotaženém ladění chyb v programu. Návod pro studenty v příloze B postrádá krátký obecný úvod, aby čtenář pochopil problematiku i bez přečtení klíčových částí diplomové práce. Tyto všechny nedostatky nasvědčují dokončování jinak výborné práce na poslední chvíli. Vzhledem k těmto výtkám navrhuji celkové hodnocení práce známkou B / velmi dobře a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 93031