BLABLA, O. Akumulace elektrické energie pro RD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Student v průběhu zpracování diplomové práce pracoval systematicky. Samostatně zpracovával podklady a vyhledával informace k řešenému problému. Prokázal dobrou orientaci v oboru a dokázal aplikovat získané poznatky na tuto konkrétní úlohu. Je patrno, že student zvládl stanovené téma a je schopen samostatně a tvůrčím způsobem aplikovat znalosti získané v průběhu studia. Doporučuji proto práci k obhajobě a hodnotím ji známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Baláš, Marek

Práce se zabývá možnostmi akumulace elektrické energie v prostředí rodinných domů. Jsou zde představeny možné způsoby akumulace přebytečné elektrické energie, návrh fotovoltaického systému, technický návrh konkrétního systému i ekonomické zhodnocení. V kapitole pojednávající o principech akumulace bych vyzdvihl explicitně vyjmenované výhody a nevýhody jednotlivých systémů. práce je po grafické, stylistické i gramatické stránce dobrá. Práce s literaturou je na standardní úrovni, v některých místech odkazy na literaturu ale chybí (např. kap. 4.3, 4.4, 4.5, 5.3 atp.). Přes uvedené výhrady považuji práci za zdařilou, naplňující zadání a doporučuji ji k obhajobě. Práci hodnotím známkou B - velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92653