KOTAČKA, P. Zařízení na výrobu vlákna z termoplastu PET pro použití k 3D tisku metodou FDM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kočiš, Petr

Student vypracoval velmi rozsáhlou práci na téma zařízení na výrobu plastového vlákna. Rešeršní část je velmi rozsáhlá a poskytuje podrobný náhled na dvě zásadní oblasti, ze kterých praktická část práce vychází. Jedná se o technologii konvenčního zpracování plastů a technologii 3D tisku. První oblast je o mnoho obsáhlejší a zde je nutné zhodnotit velký přínos pro Fakultu strojního inženýrství. Kapitola 7 vyhodnocuje výsledky rešeršní části a zavádí předpoklady pro návrh konstrukce. Návrh konstrukce je slabší částí práce, protože neobsahuje více návrhových variant. Z důvodu rozsahu je však absence více variant pochopitelná. Výkresová dokumentace obsahuje množství chyb. Výpočet byl proveden podle anglicky psaných zdrojů, kde docházelo k častým problémům se špatným objasněním použitých výpočtových vztahů, protože nebylo možné vyhledat relevantní zdroje v češtině (ani diplomové práce na podobná témata). Přesto je výpočtová část práce (spolu s rešerší) nejzdařilejší částí diplomové práce. Jednotlivé části výpočtu jsou detailně vysvětleny. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Knoflíček, Radek

Práce je velmi zdařilá. Za zajímavé a vyčerpávajícím způsobem podané, lze považovat úvodní kapitoly na téma technologie zpracování platů, recyklace PET lahví a vlastnosti PET. Vlastní inženýrské dílo začíná od kapitoly 8: Návrh konstrukčního řešení. Zařízení pro výrobu vlákna z termoplastu je sestaveno ze skupin, které jsou sice z hlediska koncepce obecně známé, avšak v tomto případě jsou uvažovány z hlediska kusové výroby v tzv. "garážových podmínkách". Konstrukční návrh je podpořen potřebnými a poměrně rozsáhlými výpočty. Přiložená výkresová dokumentace je celkově bez závad, i když mám připomínky ke způsobu šrafování. V DP však postrádám: a) stučnou diskuzi k jednotlivým obdrženým výsledkům ve výpočtové části, b) celkový 3D pohled na sestavu extruderu, který by mohl být uveden v textu, b) souhrnné uvedení jeho technických parametrů, c) stručnou analýzu rizik vyplývající z používání předmětného strojního zařízení v provozu. Úroveň DP poněkud snižují nedostatky ve spisovné češtině, kdy například u obrázků číslo 65 až 69 (bez 67) je uvedeno chybně například: "Obaly na potraviny s PET", myšleno jistě správně: "Obaly na potraviny vyrobené z PET". Některé tabulky jako 1, 2 a 5 jsou poněkud nekvalitní co do rozlišení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 92368