WOLF, D. Vibrace šasi rootsova dmychadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Švancara, Pavel

Diplomová práce se zabývá využitím metody konečných prvků pro výpočtové modelování vibrací šasi rootsova dmychadla 3D38 vyráběného firmou Kubíček VHS. Byla provedena modální analýza šasi dmychadla s vlivem předpětí od zatížení tíhovým zrychlením a napnutí řemenového převodu. Dále byl pomocí harmonické analýzy proveden výpočet šíření vibrací přes šasi dmychadla. Součástí práce je také měření vibrací dmychadla ve vybraných bodech, měření akustického tlaku v tlumiči výtlaku a měření provozních tvarů kmitů. V závěru práce jsou navrženy některé konstrukční úpravy pro snížení úrovně vibrací. Práce je na dobré úrovni a vytvořené modely bude možno využít v praxi. Diplomant splnil všechny požadavky zadání a prokázal velmi dobrou schopnost komplexního přístupu k řešení zadaného problému.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hadaš, Zdeněk

Předkládaná diplomová práce se zabývá vibracemi dmychadla. V práci jsou nastíněny možné zdroje vibrací a poté je vytvořen konečnoprvkový model dmychadla. Byla provedena statická, modální a harmonická analýza v prostředí ANSYS. V závěru práce byly měřeny vibrace a akustický tlak za provozu dmychadla a zpracovány provozní tvary kmitů soustavy. Předkládaná práce splnila požadavky zadání a je na velmi dobré úrovni. Student prokázal vysokou úroveň znalostí a systematický přístup při řešení dané problematiky. Nicméně práci ruší velké množství gramatických chyb, především nadbytečné čárky ve větách, shazují velmi dobrou kvalitu předkládané práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92372