RYBÁR, Š. Konstrukce průmyslového robotu typu "SCARA" s elektrickými pohony základního kinematického řetězce, umístěnými na základně robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolíbal, Zdeněk

Diplomant pracoval samostatně a využíval dostupných pramenů, především zahraničních. V závěrečném provedení se neobjevila původně požadovaná PC animace pohybů daného robotu, jejíž provedení však nebylo pro konečnou podobu práce s jejím vedoucím konzultováno. Diplomant se zaměřil především na hlavní úkol, tj. umístění pohonů robotu typu SCARA na základní stacionární část a řešení doplnil i o dva variantní návrhy natáčení výstupní hlavice robotu spolu se zadaným vertikálním posuvem. Vlastní konstrukční řešení bude pro případnou realizaci potřebné ještě dopracovat. Grafická, stylistická úprava je na dobé úrovni, totéž lze předpokládat i o použitém slovenském pravopisu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kočiš, Petr

Práce pana Rybára je rozdělená na rešerši a vlastní práci. Rešerše je provedena kvalitně. Shrnuje morfologickou analýzu robotů, obsahuje přehled současně dostupných robotů s kinematikou SCARA na trhu. Stanovení parametrů pro vlastní konstrukční návrh vychází z této rešerše. Konstrukční část je příliš stručná a místy zmatená. Soupis nedostatků uvádím níže: - Práce neobsahuje ani jeden výkres (v zadání nebyl konkrétně definován požadavek), ale ani počítačovou animaci pohybu, která je v zadání požadována. - Chybí seznam použité symboliky, takže ve výpočtu se velmi těžko orientuje. - U konceptu 4 chybí nákres, popis principu není dostatečně jasný. - V práci není uveden soupis příloh a výpočet v příloze by měl být ve formátu .pdf nebo v jiném formátu, který by šel otevřít ve volně dostupné aplikaci v počítači. - V tabulce 2 je chybně stanovená maximální rychlost osy C', nebo je chybně stanovená jednotka. - Tabulka 3 neobsahuje popis a nekoresponduje s výběrem délek ramen na téže straně. V tomto případě se jedná o nepodstatnou chybu. - Výpočet v kapitolách 5.3 až 5.5 obsahuje fragmenty těžko přístupného výpočtu v příloze a není zcela jasné, co se počítá. - Výpočet v příloze je sice kompletní, ale opět neobsahuje seznam použité symboliky. - Spíš než o konstrukční návrh se jedná o designový návrh, protože konstrukce nezohledňuje technologičnost výroby. Není například jasné, jakou technologií by se dala vyrobit ramena robotu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 93133