JANOŠŤÁK, F. Modely toků v síti pro odpadové hospodářství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlas, Martin

Předložená práce naplnila požadavky i cíle práce uvedené v zadání. Přístup pana Janošťáka hodnotím jako zodpovědný a aktivní. Práce byla pravidelně konzultována. Autor prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce při vývoji matematických modelů. Byl vytvořen model, který hodnotí efektivitu investice integrovaného zařízení pro energetické využití odpadů v rámci existujícího teplárenského zdroje. Model je postaven na předpokladech vycházejících z průmyslové praxe a na reálných datech. K úspěšnému zvládnutí práce bez pochyby přispěla návaznost na dřívější bakalářskou práci, kde se student s danou oblastí seznámil a získané poznatky mohl nyní rozvynout do podoby funkčního a prakticky použitelného modelu. O kvalitě práce a přínosu modelu po stránce teoretické svědčí také fakt, že na základě výsledků práce byl publikován příspěvěk na konferenci MENDEL 2016: JANOŠTÁK F., PAVLAS M. , PUTNA O., ŠOMPLÁK R, POPELA P .. HEURISTIC APPROXIMATION AND OPTIMIZATION FOR WASTE-TO-ENERGY CAPACITY EXPANSION PROBLEM. In: Proceedings of 22st International conferencee on Soft Computing, Mendel 2016, 8-10 June, Brno, CZE Příspěvek prošel recenzním řízením a bude do konce roku zahrnut do databáze Scopus. Drobné výtky směřuji ke kapitole výsledky, která mohlá být obsáhlejší. Tím by diplomant mohl lépe demonstrovat praktický přínos vytvořených modelů. Další výtka směřuje k práci s literaturou. Finální seznam použité literatury čítá 13 položek. Zejména v úvodu práce mohla být uvedena rozsáhlejší rešerše současného stavu. Přes výše uvedené drobné nedostatky práci považuji za velmi kvalitní a přínosnou a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mrázková, Eva

Diplomová práce se zabývá využitím matematického programování v úloze výstavby zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) v místě, kde již funguje teplárna. Cílem práce je nalezení optimální integrace teplárny a ZEVO tak, aby byla jejich spolupráce s použitím společné technologie co nejefektivnější. Všechny formulované matematické modely spadají do oblasti smíšeného celočíselného nelineárního programování. Protože se navíc jedná o velmi rozsáhlé úlohy z reálného prostředí, je jejich výpočtová náročnost příliš velká. Autor se proto v práci zabývá jejich převodem na snadněji řešitelné úlohy lineární pomocí zavedení binárních proměnných a dalších matematických postupů. Z formálního hlediska je důležité zmínit kvalitní sazbu práce v prostředí LaTeX s minimálním množstvím překlepů. V práci jsou postupně v jednotlivých kapitolách popsány proměnné a omezení matematických modelů. Celkový matematický model, případně modely, ale mohl být uveden na jednom místě, aby se v něm čtenář snadněji orientoval a mohl ho například zkontrolovat se zdrojovým kódem v programu GAMS. Práce navíc obsahuje pouze modely s obecnými funkcemi a nejsou zde uvedeny konkrétní hodnoty parametrů, které autor použil při implementaci. Autor jistě strávil implementací a výpočty mnoho času a je tedy škoda, že v kapitole věnující se výsledkům prezentoval řešení pouze jediného modelu. Téma práce je určitě velmi aktuální a poskytuje mnoho možností k dalšímu výzkumu. Autor v předložené práci splnil požadavky zadání. Celkově považuji předloženou práci za velmi kvalitní, hodnotím ji stupněm A a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 89209