LIBŘICKÝ, S. Posouzení hlučnosti vzduchotechnické vyústky pro kabinu osobního vozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jedelský, Jan

Pan Bc. Stanislav Libřický řešil diplomovou práci experimentálního charakteru s cílem posoudit hluk při proudění vzduchu z vzduchotechnické vyústky. Šlo o první práci tohoto typu na OTTP a diplomant tedy musel s pomocí vedoucího vyřešit různé problémy, které se vyskytly v jednotlivých etapách práce. Ta zahrnovala zejména akustické úpravy stávající zkušební místnosti a měřeného zařízení, přípravu a optimalizaci metodiky měření hluku s ohledem na specifické vlastnosti místnosti a zdroje hluku i povahu požadovaných výstupů. Vlastní měření se týkalo poměrně velkého počtu testovaných variant vyústky. Práce byla zakončena vyhodnocením výsledků a návrhy opatření. Student práci řešil v souladu se zadáním, postup práce s vedoucím konzultoval a řídil se jeho pokyny. Prokázal v přijatelné míře schopnost aplikovat poznatky získané studiem, řešit technické problémy a schopnost provést a vyhodnotit soubor definovaných měření. Po obsahové stránce práce splňuje všechny body zadání, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vaňková, Marie

Zadání diplomové práce je stanovit optimalní akustické deskriptory pro vyústku klimatizačního zařízení v OA experimentální metodou a rozšíření poznatků o variantách hodnot akustického výkonu zařízení s ohledem na dodržování hygienických limitů ve vnitřním chráněném prostoru. Představa přístupu diplomanta k experimentálnímu řešení stanovení akustických deskriptorů vybraných variant byla postupovat pomocí "optimalizované" metodiky založené na normách řady ČSN EN ISO 3740. Práce je v podstatě rozdělena na dvě základní části: teoretickou a experimentální. První část a zčásti i kapitola zabývající se experimentem je poněkud chaoticky zpracována s nepřesnostmi při vyjadřování akustických parametrů a nepřesnostmi v přístupu k vyjádření teoretických znalostí týkajících se oblasti zavedení a definování akustických veličin pro akustické pole. Části práce, které se drží experimentálního zpracování zadaného tématu, jsou zajímavé, podmětné a na dobré úrovni. Budou přínosem pro projektanty menších klimatizačních jednotek, nejen pro prostor v OA. Poznámka. Při experimentálním zpracování technických problémů, zvláště tam, kde se vychází z naměřených veličin, se většinou postupuje podle platných normovaných metodik. (U akreditovaných subjektů jsou tyto metodiky povinné). V této práci, jak píše autor, se normami pouze inspiroval a metodiky "dolaďoval". V čem dolaďování spočívá jsem nepochopila. Doufám, že ne vtom, že se objevovaly ve zpracování různé nesrovnalosti. Diplomová práce je aktuální,stanovený cíl byl splněn,postup řešení je založen na experimentu, jehož závěry jsou přínosem pro praxi . Po formální i jazykové stránce je disertační práce na dobré úrovni. Předloženou diplomovou práci Bc. Stanislava Libreckého doporučuji k obhajobě. Celkové hodnocení: velmi dobře /B

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92907