SVOBODA, P. Metodika přestavby převodovky vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejtmánek, Petr

Diplomová práce pana Svobody bezezbytku naplňuje všechny cíle stanovené v jejím zadání, získané poznatky byly aplikovány na konstrukční přestavbu převodového ústrojí vozu Škoda Felicia. Postup řešení dané problematiky je zcela adekvátní a poměrně pečlivě zpracovaný, nicméně se objevuje několik nedostatků. Konkrétně u výpočtu adhezních sil není uvažováno odlehčení přední nápravy vlivem působícího podélného zrychlení, ve výpočtu zubových spojek by pak jistě bylo prospěšné zkontrolovat kromě otlačení i bezpečnost na ohyb řadicích zubů. Taktéž výsledky výpočtů ložisek a několika dalších konstrukčních celků by bylo vhodné uvést i v hlavním textu práce. Nicméně i přes tyto připomínky působí práce uceleným dojmem, zpracování práce je přehledné a srozumitelné, stylistická i grafická úprava velmi dobrá. Z celkového pohledu lze konstatovat, že student vhodně využil znalosti a dovednosti získané při studiu na FSI VUT pro zpracování zadaného úkolu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ramík, Pavel

Diplomová práce Bc. Petra Svobody zpracovává postup přestavby převodovky sériového vozidla pro závodní účely. Postup prací uvedený na str. 22 je s ohledem na návaznost jednotlivých kroků odůvodněný. Navrhované konstrukční změny jsou pro uvažované přestavby vhodné a obvyklé. Analytické návrhové výpočty ozubení kol a hřídelí představují základní přístup a lze je pro tento účel považovat za použitelné, vytvořené výpočtové soubory mohou být využity pro přestavbu obdobných převodovek. CAD model sestavy ozubených kol s hřídelemi pro uvažovanou převodovku Škoda Felicia Kit Car může sloužit jako základ k přestavbě, bylo by jej však v případě výroby potřeba dopracovat do výkresové dokumentace. Se skutečnostmi uvedenými v závěru lze souhlasit, včetně omezené životnosti upravené převodovky. V některých pasážích student není zcela konzistentní v používání odborných termínů, např. označení „převodové číslo“ v Tab. 4 na str. 48 by bylo vhodné sjednotit na obvyklé označení „převodový poměr“. V elektronické verzi práce nejsou v přílohách obsaženy výpočtové soubory v programech Matlab a Mathcad, jak je uvedeno v kap. 3.4 na str. 52. Je to však způsobeno limitem dat v elektronickém systému a student zřejmě nemohl tento problém vyřešit jinak než vložit tyto soubory alespoň do listinné formy práce na datovém nosiči, což učinil. Po formální stránce práce obsahuje některé menší nedostatky a pravopisné chyby. Metodika přestavby převodovky požadovaná nepříliš náročným zadáním byla studentem zpracována i aplikována, cíle práce student v rozsahu daném zadáním splnil. Práci doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 92187