HAVLÍK, L. Integrita povrchu při vystružování s využitím vystružovací hlavice MT3 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kouřil, Karel

Diplomová práce pana Bc. Luboše Havlíka splňuje vytýčené cíle. Autor při řešení problematiky postupoval systematicky, se poměrně podrobnými znalostmi odborné literatury, souvisejících publikací a firemní literatury. Práce má potřebný rozsah, logické uspořádání a odpovídající grafické zpracování. Práce má potřebnou formální i jazykovou úroveň. Autor dospěl k vlastním konkrétním závěrům, které našly uplatnění v praxi. Na práci navazuje další výzkum v oblasti integrity povrchu vystružených děr. Z práce je patrný hlubší zájem studenta o řešenou problematiku se schopností zaměřit se na detail.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Plíšek, Jiří

Student si vybral ke zpracování velmi zajímavé téma, jelikož vyhodnocování integrity povrchu má v dnešní době své místo. Okruh oborů pro vyhodnocování integrity povrchu není vzhledem ke své náročnosti až tak velký, ale svoji úlohu ve strojírenství má nezaměnitelnou. Silnou stránkou této práce je především kompletní, přehledné a jasné zpracování dané problematiky a dobře zvládnutá praktická část diplomové práce. Celkově tuto práci hodnotím jako zdařilou a nemám k této práci připomínky. Splňuje všechny požadavky na diplomové práce. Navrhuji její přijetí k obhajobě s výchozím hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50748