STRNAD, J. Návrh vyhřívaného atypického stolu pro 3D tiskárnu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Oskar

Autor navrhl atypický vyhřívaný stůl pro FDM 3D tiskárnu. Při návrhu aktivně využil mnoha dostupných metod a technologií od výpočtů s využitím MKP, po kontrolní měření termokamerou. Navržený stůl rovněž vyrobil a otestoval. Až na drobné nedostatky, kdy nesouhlasím s tím, že poliimidová páska je na povrchu kvůli větší emisivitě, nebo s tím, že stoly Mk2 budou mít pravděpodobně nižší náklady na údržbu (může dojít k porušení vodivé cesty v zůženém místě plošného spoje a je pak potřeba koupit celý nový), hodnotím práci především pro praktický přístup autora pozitivně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Slaný, Martin

Posuzovaná práce je zaměřena na problematiku návrhu konstrukce a možnosti výroby vyhřívaného stolu pro aditivní techologii FFF. Práce je vypracována na velmi dobré úrovni a obsahuje množství poznatku, které je třeba zohlednit při návrhu takovýchto prvků. Autor práce musel nastudovat množství mezioborových znalostí a ty pak vhodně zužitkoval při řešení samotné práce. V textu je několik drobných nesrovnalostí, které však na kvalitě práce neubírají. Práci hodnotím jako velmi zdařilou a lze konstatovat, že stanovené cíle práce byly splněny. Práci doporučuji k obhajobě a doporučeným hodnocením A – výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92339