DAUMER, T. Navařování Stellitem na ocel 1.4122 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubíček, Jaroslav

Diplomant splnil zadání DP v celém rozsahu. V úvodní části provedl studii problematiky koroze a opotřebení materiálů. Vlastní experimentální práci zpracoval samostatně s návrhem optimálních návarových materiálů na martenzitickou ocel. Vlastní experiment je podpořen rozborem vlasností jednotlivých návarů. Hodnocení výsledků experimentu je přehledné. Závěry práce poskytuji cenné informace pro praxi. Diplomant splnil zadání DP a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Stejskal, Ondrej

Diplomová práce Bc. Tomáše Daumera je členěna do 4 kapitol a samostatného úvodu. Úvod práce se zaměřuje na problematiku korozivzdorných ocelí s odůvodněním potřeby jejich navařování. Cíle práce tj. "získaní optimálních vlastností zkušebních návarů Stellitu na oceli 1.4122" jsou definovány v zadání diplomové práce a detailněji rozebrány v kapitole 1 - Rozbor zadání. Následující kapitola se zabývá korozivzdornými ocelemi a jejich dělením. Je popsán princip pasivace, jsou definovány jednotlivé typy korozí. V kapitole jsou uvedeny jednotlivé metody svařování a jejich vztah k nerezavějícím ocelím. Experimetální část je logicky vedená, s detailním popisem postupu. Výsledky jsou až na výjimky správně interpretovány. Navaření tří druhů stellitu na ocel Wr. n. 1.4122 neočekávaně přineslo nízké tvrdosti v porovnání s materiálovými listy. Závěr diplomové práce kriticky shrnuje zvolený postup diplomové práce a dosažené výsledky. Grafická úprava a použité obrázky jsou v diplomové práci na vysoké úrovni. Práce je logicky stavěná, je použita dostupná odborná literatura včetné anglické. Práce může být v budoucnosti použita ve výrobní praxi pro základní vyhodnocení možnosti navařování stellitů na martenzitickou korozivzdornou ocel. Diplomové práci vytýkám špatný český jazyk a absenci mikrostrukturní analýzy návarů v experimentální části. Chybí definice optimálních vlastností navárů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 92676