MACEJKA, A. Studium MR kapaliny pro kosmické aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubík, Michal

Tato bakalářská práce se zabývala experimentálním stanovením reologických vlastností vybraných vzorků magnetoreologických kapalin. Členění přehledu současného stavu poznání je logické a přehledné. Na straně 15 u koeficientu konzistence K je špatně jednotka. Mám trochu výhrady ke kapitole analýza problému a cíl práce. Je dost nepřehledná. Během řešení bakalářské práce byl odveden velký kus práce v laboratoři při experimentech. Nicméně mě trochu mrzí, že data získaná z experimentů byla dle mého názoru vyhodnocována dlouhou dobu, což zapříčinilo velký časový skluz. Ten se promítnul na kvalitě zpracování kapitoly diskuze. Jako vedoucí předkládanou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji celkové hodnocení známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Macháček, Ondřej

Cíl práce, tedy stanovit metodiku pro získání vlastností MR kapalin pro tvorbu reologických modelů byl splněn, navíc podložen zřejmě mnoha hodinami v laboratoři. Na druhou stranu komentář k jednotlivým výsledkům měření by rozhodně neškodil, stejně jako jednotné vyhodnocení. Tím myslím především prokládáním naměřených bodů. Jednou je použit bodový graf a proložení vhodnou funkcí. Jindy je využit graf spojnicový. Do budoucna doporučuji první z uvedených variant. Věc, které si vážím je fakt, že je práce psaná česky i když např. diskuze zřejmě nestihla projít revizí rodilého mluvčího. Obecně je diskuze kámen úrazu této práce, po jejím přečtení mi výsledky připadají stále pouze jako body v grafu. Chybí zhodnocení, jestli se shodují s teorií nebo nikoli, návrhy na případné další úpravy metodiky a podobně. Celkově práci hodnotím na pomezí B a C, autor dostal za úkol proměřit kapaliny, což splnil. Nicméně vyhodnocení dat bohužel pokulhává.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92389